Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg i ulic stanowiących własność Gminy Żabia Wola w sezonie zimowym 2017/2018

Gmina Żabia Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 96321 Żabia Wola, ul. Główna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8578182, 8578224 , fax. 468 578 181
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żabia Wola
  ul. Główna 3
  96321 Żabia Wola, woj. mazowieckie
  tel. 046 8578182, 8578224, fax. 468 578 181
  REGON: 75014857800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg i ulic stanowiących własność Gminy Żabia Wola w sezonie zimowym 2017/2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg stanowiących własność gminy. Zimowe utrzymanie dróg ma na celu złagodzenie niedogodności związanych z wystąpieniem zjawisk atmosferycznych w okresie zimowym. Zasady prowadzonych prac oraz technologia usługi wynikają z aktualnie obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg (zał. nr 8). Standardy zimowego utrzymania dróg opisują stan utrzymania drogi dla danego standardu oraz dopuszczalne odstępstwa od standardów po ustaniu opadów śniegu i od stwierdzenia wystąpienia zjawiska. Usługa polega na oczyszczaniu dróg, ulic oraz obiektów towarzyszących ( zatoki autobusowe, parkingi) ze śniegu, lodu, błota i likwidacji śliskości zimowej, monitorowaniu i kontrolowaniu stanu nawierzchni dróg i ulic oraz jednokrotnym oczyszczeniu po okresie zimowym dróg. Ponad 50% dróg stanowią drogi o nawierzchni gruntowej i szerokości około 2,5-5,0 m, pozostałe o nawierzchni: bitumicznej, destruktowej, powierzchniowo utrwalonej emulsją asfaltową. Teren Gminy został podzielony na części/rejony, które określają zasięg działania Wykonawców. Niniejsze postępowanie dotyczy Części/Rejonu I-IV – odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości Zakres usługi zgodnie z –załączonym Formularzem cenowymi i warunkami SIWZ Przy opracowaniu oferty należy wziąć pod uwagę fakt, że Zamawiający nie przewiduje zapłaty za gotowość, a tylko za efektywną pracę (wykonane usługi).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (o którym mowa w pkt. III.3 powyżej) w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust 1 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust 1 -Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. -Zgodnie z §9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4 czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6) Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 7)Dokumenty składające się na ofertę: 1Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1. 2Formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru -załącznik nr 2 (wypełniony i podpisany w zakresie części/ rejonu w której Wykonawca składa ofertę ) 3Oświadczenie z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 3. 4Pełnomocnictwo: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w prowadzonym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 5Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawcza zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców- w załączniku nr 1 Formularz oferty 6Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, kiedy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów– proponowany wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 7Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach