Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 720 366 , fax. 225 720 363
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  ul. Żwirki i Wigury 61
  02091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 720 366, fax. 225 720 363
  REGON: 28891700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Dostawa stacji rejestracji sygnałów; Pakiet 2 – Dostawa zestawu do diagnostyki zaburzeń oddechu podczas snu Pakiet 3 – Dostawa urządzenie do pomiaru oporności komórek Pakiet 4 – Dostawa rynometru akustycznego Pakiet 5 – Dostawa oftalmoskopu; Pakiet 6 – Dostawa Spirometrów Pakiet 7 – Dostawa videootoskopu Pakiet 8 – Dostawa Zestawu diagnostycznego Pakiet 9 – Dostawa nasofiberoskopu dla dzieci Pakiet 10 – Dostawa inkubatora CO2 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej ,,Pakietami od 1 do 10” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1-2.10 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 6.1,6.2 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach