Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych i parkingów w Gminie Uście Gorlickie w okresie od 01.01.2018 – 30.04.2019

Wójt Gminy Uście Gorlickie ogłasza przetarg

 • Adres: 38315 Uście Gorlickie, Uście Gorlickie
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3516041 w. 55 , fax. 183 516 042
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Uście Gorlickie
  Uście Gorlickie 80
  38315 Uście Gorlickie, woj. małopolskie
  tel. 018 3516041 w. 55, fax. 183 516 042
  REGON: 55191200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usciegorlickie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych i parkingów w Gminie Uście Gorlickie w okresie od 01.01.2018 – 30.04.2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych i parkingów w Gminie Uście Gorlickie w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości w okresie od 01.01.2018 – 30.04.2019 i obejmuje drogi w m. Banica, Izby część I, w m. Brunary część II, w m. Śnietnica, Hańczowa, Ropki, Stawisza część III, w m. Kunkowa (Leszczyny), Nowica (Przysłup), Gładyszów część IV, w Zdynia, Smerekowiec, Regietów, Kwiatoń, Uście Gorlickie (Oderne) część V, w m. Wysowa-Zdrój –część VI
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz oferty - wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach