Przetargi.pl
„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE BIAŁY DUNAJEC W ROKU 2018, W REJONACH II, III, IV”

Urząd Gminy Biały Dunajec ogłasza przetarg

 • Adres: 34-425 Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 073 197 , fax. 182 073 124
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Biały Dunajec
  ul. Jana Pawła II 312
  34-425 Biały Dunajec, woj. małopolskie
  tel. 182 073 197, fax. 182 073 124
  REGON: 53225700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialydunajec.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE BIAŁY DUNAJEC W ROKU 2018, W REJONACH II, III, IV”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w Gminie Biały Dunajec w roku 2018 w ramach następujących zadań – części: 1. Drogi rejonu II Biały Dunajec (dolny) i Gliczarów Dolny Długości dróg: drogi asfaltowe – 11,37 km; drogi żwirowe 2,04 km; place i parkingi 3000 m2; chodniki 3,65 km 2. Drogi rejonu III Biały Dunajec (górny) Długości dróg: drogi asfaltowe – 10,46 km; drogi żwirowe 0,22 km; chodniki 1,55 km 3. Drogi rejonu IV Gliczarów Górny Długości dróg: drogi asfaltowe – 8,79 km; drogi żwirowe 1,92 km; place i parkingi 900 m2; chodniki 0,46 km Zakres usług utrzymania zimowego dróg obejmuje: - odśnieżania dróg poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni i poboczy oraz zatok przystankowych, parkingów, placów gminnych w obrębie kościołów, cmentarzy, remiz i szkół oraz miejsc służących do zawracania autobusów. - zwalczaniu śliskości zimowej, gołoledzi, polegającym na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału uszorstniającego zgodnego z obowiązującymi przepisami, na całych długościach dróg, - zwalczaniu śliskości zimowej, gołoledzi, polegającym na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą mieszanki piaskowo-solnej, na telefoniczne zlecenie Zamawiającego, - wywożeniu śniegu z dróg, placów i parkingów gminnych na telefoniczne zlecenie Zamawiającego, - montaż siatek przeciwśniegowych wys. 150 cm z materiałów własnych Wykonawcy w miejscach ustalonych przez Zamawiającego. - usunięcie z dróg, poboczy, fos, placów i chodników materiałów użytych do posypywania po zakończeniu sezonu zimowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium dla każdej z części w wysokości: 9.1.1 Część 1 Drogi rejonu II Biały Dunajec (dolny) i Gliczarów Dolny Zamawiający ustala wadium dla Części I w wysokości 2000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 9.1.2 Część 2 Drogi rejonu III Biały Dunajec (górny) Zamawiający ustala wadium dla Części II w wysokości 2000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 9.1.3 Część 3 Drogi rejonu IV Gliczarów Górny Zamawiający ustala wadium dla Części III w wysokości 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.3.1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 11.3.2. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1a do SIWZ 11.3.3. Podpisany wykaz dróg i placów objętych odśnieżaniem w sezonie 2018, - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ 11.3.4. Wykaz robót budowlanych - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 11.3.5. Wykaz narzędzi i urządzeń - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 5 do SIWZ 11.3.6. Wypełnione i podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ. 11.3.7. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru. 11.3.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 11.3.9. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 7.9 SIWZ (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach