Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektu zamawiającego – Miejska Hala Lodowa przy ul. Parkowa 14 w Nowym w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu ogłasza przetarg

 • Adres: 34400 Nowy Targ, Pl. Evry
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 533 01 63
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
  Pl. Evry 4
  34400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 18 533 01 63
  REGON: 12300051300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mcsir.nowytarg.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektu zamawiającego – Miejska Hala Lodowa przy ul. Parkowa 14 w Nowym w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektu zamawiającego – Miejska Hala Lodowa przy ul. Parkowa 14 w Nowym Targu w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r. 2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia będzie zawarcie przez wykonawcę umowy dystrybucyjnej z lokalnym OSD, tj. TAURON Dystrybucja S.A., do której podłączony jest obiekt zamawiającego. 3. Przedmiot zamówienia, będzie wykonywany oraz musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach oraz realizowany będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz.1059 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi – zwanej dalej Prawem energetycznym oraz w oparciu o przepisy wykonawcze do tej ustawy, 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania: 1) Zamawiający posiada obecnie zawarte umowy kompleksową na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej z TAURON Sprzedaż S.A. nr BCP/UK/MP/567/2016 obowiązującą do 31 grudnia 2017 roku: moc umowna 350 kW, taryfa B23, nr ENID PLTAUD 296000003478, nr ewidencyjny 30070965, nr licznika 303.0005632 2) Punkt poboru mocy jest zacisk szyn zbiorczych zasilających transformator w polu nr 2 rozdzielni 15kV o częstotliwości 50 Hz stacji transformatorowej nr 6131: lodowisko” przy ul. Parkowa 14 w Nowym Targu – Miejska Hala Lodowa, 3) Planowane szacowane roczne zużycie energii elektrycznej 670 MWh, w tym: w strefie przedpołudniowej 115 MWh, w strefie popołudniowej 105 MWh, w strefie reszta doby 450 MWh. Wskazane zużycie ma charakter szacunkowy i orientacyjny, który służy jedynie wycenie, a następnie porównaniu ofert, a w konsekwencji nie stanowi zobowiązania zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w okresie realizacji umowy, a rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznego zużycia energii elektrycznej w obiekcie, zgodnie ze wskazaniami licznika. 4) Pomiar dostarczonej energii elektrycznej realizowany jest przez układ pomiarowo–rozliczeniowy (tzw. Arona) zainstalowany w rozdzielni (mnożna układu 600), przy czym: przekładniki prądowe 20/5A – stanowią własność zamawiającego, przekładniki napięciowe 15/0, 1kV – stanowią własność zamawiającego, licznik energii czynnej 3 taryfowy ze wskaźnikiem mocy maksymalnej i liczniki energii biernej – stanowią własność zamawiającego. 5) Rozliczenie za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego według stawek opłat wynikających z Taryfy OSD. 6) Rozliczenie za sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego według cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym wykonawcy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 7) Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej będą stała i nie będą podlegała zmianom przez cały okres realizacji zamówienia. 8) Zamawiający przyjmuje okres rozliczeniowych odpowiadający miesiącom kalendarzowym, wyklucza się stosowanie rat planowych i faktur prognoz w danym okresie rozliczeniowym. 9) Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne po miesiącu rozliczeniowym na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Wykonawca niezwłocznie dostarczy zamawiającemu fakturę VAT, jednak nie później niż 7 dni przed terminem płatności faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku zamawiającego. W przypadku jeżeli którykolwiek z ww. terminów przypada na dzień wolny od pracy, terminy wpłaty należności zostaną przesunięte na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym od pracy. 10) Wykonawca zapewni oraz zobowiązuje się ponosi koszty bilansowania handlowego zamawiającego. Podmiotem odpowiedzialnym za rozliczanie niezbilansowanej energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu będzie wykonawca, 11) Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby własne odbiorcy końcowego, co oznacza, że zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.: a) posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, b) wymagane jest posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku wykonawców będących Operatorem Systemu Dystrybucji, c) wymagane jest posiadanie umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się punkt poboru energii elektrycznej – w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami dotyczącymi wykonawcy, sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach