Przetargi.pl
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY SZUBIN NA SEZON 2019 - 2020 (Część nr 1, Część nr 2 i Część nr 3)

Gmina Szubin ogłasza przetarg

 • Adres: 89-200 Szubin, ul. Kcyńska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 910 700 , fax. 52 384 80 71
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szubin
  ul. Kcyńska 12
  89-200 Szubin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 910 700, fax. 52 384 80 71
  REGON: 92350910000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY SZUBIN NA SEZON 2019 - 2020 (Część nr 1, Część nr 2 i Część nr 3)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych, położonych na terenie Gminy Szubin, obejmujące czynności mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego i pieszego, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. 2. Zamówienie zostało podzielone na części: 1) Część nr 1 – Zimowe utrzymanie dróg gminnych położonych na terenie północnej części gminy Szubin, szczegółowy wykaz dróg oraz zakres rzeczowy zamówienia został określony w załączniku do SIWZ, 2) Część nr 2 – Zimowe utrzymanie dróg gminnych położonych na terenie miasta Szubin, szczegółowy wykaz dróg oraz zakres rzeczowy zamówienia został określony w załączniku do SIWZ, 3) Część nr 3 – Zimowe utrzymanie dróg gminnych położonych na terenie południowej części gminy Szubin, szczegółowy wykaz dróg oraz zakres rzeczowy zamówienia został określony w załączniku do SIWZ. 3. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: 1) Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub więcej części (maksymalnie na 3 części). 2) Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie na 3 części. 3) Ocenie będzie podlegać każda część z osobna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę; 2) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy (realne i rzeczywiste wykazanie, że będzie tym potencjałem dysponował) niezbędnych zasobów tych podmiotów w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp; 3) Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy (z wyjątkiem innych dokumentów składanych na wezwanie tj. KRS, CEDIG), a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub w przypadku wykonawców występujących wspólnie – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach