Przetargi.pl
Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim w roku szkolnym 2019/2020.

Gmina Kowalewo Pomorskie - Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim ogłasza przetarg

 • Adres: 87-410 Kowalewo Pomorskie, Konopnickiej
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566841522, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kowalewo Pomorskie - Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim
  Konopnickiej 13
  87-410 Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566841522, , fax. -
  REGON: 341348696
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowalewopomorskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim w roku szkolnym 2019/2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 195 dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat, które będą uczęszczać do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim w okresie od 22.11.2019r. do 30.06. 2020r. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dostarczenie trzech posiłków dziennie tj. śniadanie, II śniadanie, obiad dla grupy maksymalnie 195 dzieci w okresie od 22.11.2019r. do 30.06.2020r. 2. Wartość kaloryczna posiłków: 950- 1050 kcal. 3. Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach: - śniadania – do godz.7.00, II śniadanie – do godz. 9.00, - obiad – do godz. 11:30. 4. Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj. 22.11.2019r. do 30.06.2020 r. – tj. 151 dni. 5. Produkty w dziennym jadłospisie muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1154) oraz muszą obejmować : śniadanie(przykłady): - kanapki z wędliną, pastą jajeczną, rybną, pasztetem, jajkiem gotowanym, serem, twarożkiem, rybą, ogórkiem, pomidorem, itp. - parówka z szynki, jajecznica, twarożek, - płatki z mlekiem (wielozbożowe, owsiane, jaglane, jęczmienne), zacierki, kasza jaglana z płatkami migdałowymi i smażonymi śliwkami (na gęsto), - chleb: mieszany, słonecznikowy, pszenno-żytni, graham, bułka razowa, - kawa z mlekiem, kakao, herbata owocowa, - okolicznościowo stół szwedzki (chleb z masłem, wędlina, ser żółty, pomidor, ogórek, sałata) II śniadanie (przykłady): - ryż z jabłkiem prażonym, - serek waniliowy, biszkopty, - koktajl owocowo-jogurtowy, bułka kukurydziana, - budyń z owocami, - kasza manna na mleku z sokiem, owocami, - gofry własnego wypieku, - kasza kuskus z owocami, - jabłko, banan, wafle wielozbożowe z masłem i miodem, - ciasteczka owsiane, sok marchwiowo-jabłkowy, - ciasto drożdżowe z owocami, marchewkowe i inne, - sałatka owocowa z jogurtem, - chałka z powidłami, rogal z dżemem, - serowe placuszki, obiad (przykłady): - I danie: zupa (rosół, pomidorowa, żurek, jarzynowa, barszcz, krupnik, kalafiorowa, itp.) - II danie: ziemniaki (lub zamiennie ryż, kasza, kopytka, makaron itp.) - dania mięsne (udziec z kurczaka, pierś z indyka, kotlet schabowy, stek z piersi z kurczaka, gulasz, leczo z indyka, pieczeń mielona, kotleciki z mięsa mieszanego, kulki mięsne w sosie, kotleciki drobiowe panierowane w otrębach i sezamie, gołąbki, ) - ryba, kotlet rybny, kuleczki rybne, - kotlet z jajka, pierogi z serem, owocami, polane jogurtem, pierogi, naleśniki, knedle itp. – surówka, kompot lub sok owocowy, Napoje przygotowane na miejscu muszą być słodzone cukrem w ilości nieprzekraczającej 10 g cukrów w 250 ml produktu gotowego do spożycia. Do smażenia należy używać olej rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%. Zupy, sosy należy sporządzać z naturalnych składników bez użycia koncentratów spożywczych z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników. Do każdego posiłku należy dodać porcję świeżych warzyw lub owoców. Co najmniej raz w tygodniu należy podać rybę. 6. Wykonawca najpóźniej na 4 dni robocze przed rozpoczęciem każdych kolejnych 2 tygodni świadczenia usług ustali i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu propozycje jadłospisu na okres kolejnych 2 tygodni. Zamawiający ma prawo do dokonania zmian w jadłospisie. 7.Posiłki muszą być urozmaicone, wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki. 8.Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem i samodzielnie je przygotowuje. Wykonawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne) oraz właściwie dobrane do wieku dzieci. 9. Posiłki dla dzieci należy dostarczać w zbiorczych termosach i opakowaniach. Pojemniki zbiorcze muszą spełniać normy w zakresie transportu i dostarczania posiłków gorących. Napoje ciepłe należy dostarczać w termosach. 10.Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi objętej zamówieniem wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 11.Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. 12.W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł. 13.W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie konieczności. 14.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zamówienia. Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej. 15.Cena jednego zestawu winna zawierać koszt przygotowania i dostarczania posiłku. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. 16.Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat oraz Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów. 17.Wykonawca przygotowuje i dostarcza śniadania i II śniadania na podstawie ilości dzieci z dnia poprzedniego, natomiast ilość obiadów Zamawiający zgłasza telefonicznie do godz. 9:00 w dniu dostawy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie ilości posiłków. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie finansowe wobec Zamawiającego. 18.Wykonawca wszystkie dostawy wykona w terminie. 19.Wykonawca oświadcza,że dysponuje odpowiednia wiedzą, kwalifikacjami i umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz że wykona ją z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 20.Wykonawcy nie wolno powierzyć wykonania niniejszej umowy lub jej części osobie trzeciej (Podwykonawcy) bez pisemnej zgody Zamawiającego. 21.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość przedmiotu umowy i wszelkie spowodowane nimi szkody, tak wobec Zamawiającego, jak i wobec osób trzecich, na rzecz których przedmiot umowy jest bezpośrednio wykonywany.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz „OFERTA” – załącznik nr 1 do SIWZ. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach