Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez Gminę Biskupiec, położonych na terenie gminy Biskupiec

Gmina Biskupiec ogłasza przetarg

 • Adres: 11-300 Biskupiec, al. Niepodległości 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 7150110 , fax. 89 7152437
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biskupiec
  al. Niepodległości 2 2
  11-300 Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 7150110, fax. 89 7152437
  REGON: 00068779300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biskupiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez Gminę Biskupiec, położonych na terenie gminy Biskupiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez Gminę Biskupiec, położonych na terenie gminy Biskupiec w zakresie świadczenia usług odśnieżania i zwalczania śliskości. Świadczenie usług odśnieżania i zwalczania śliskości, będących przedmiotem zamówienia, będzie odbywać się na podstawie zleceń jednostkowych na podstawie telefonicznego powiadomienia przez Zamawiającego o konieczności ich wykonania w terminie przez niego wyznaczonym. Podane poniżej ilości maszynogodzin są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości, bez konieczności zmiany warunków umowy oraz sporządzenia aneksu do umowy. Faktyczna ilość (mniejsza lub większa od prognozy, uzależniona będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego (w szczególności warunków pogodowych). Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie ceny. Na powyższe Wykonawca wyraża zgodę. Zamówienie składa się z VII części. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie należy przyjąć że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń oraz że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu Zamówienia (art. 29 ust. 3 ustawy pzp). Analogicznie zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp w przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp, należy przyjąć, że dopuszczone są rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje sie na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. (art. 30 ust. 5 utawy pzp),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.biskupiec.pl/ogloszenia_przetargi.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach