Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Nowa Pilona, gmina Elbląg

Urząd Gminy Elbląg ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Browarna 85
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2341884 , fax. 055 2340871
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Elbląg
  ul. Browarna 85 85
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 2341884, fax. 055 2340871
  REGON: 00053162500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaelblag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Nowa Pilona, gmina Elbląg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane branży drogowej do realizacji w miejscowości Nowa Pilona - obręb geodezyjny Myślęcin, jako zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Nowa Pilona, Gmina Elbląg. Zakres rzeczowy robót przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: nowej nawierzchni bitumicznej jezdni łącznika i pętli autobusowej, nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych - nowych, wymiany nawierzchni zjazdów, chodników, krawężników betonowych i obrzeży, montażu wpustów i przykanalików deszczowych, remontu przepustu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) - zgodnie z pkt-em 8 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaelblag.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach