Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych położonych wzdłuż dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Białej Podlaskiej tj. odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej w sezonie 2013/2014

Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 14
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3438188 , fax. 083 3438183
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej
  ul. Warszawska 14 14
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 083 3438188, fax. 083 3438183
  REGON: 00016771100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych położonych wzdłuż dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Białej Podlaskiej tj. odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej w sezonie 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje: Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej przy użyciu piasku chodników i ciągów pieszo-rowerowych z uwzględnieniem odcinków stanowiących dojścia do przejść dla pieszych, azyli na jezdni i peronów zatok autobusowych. Zadanie nr 1-Chodniki położone wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 803 w m. Stoczek Łukowski, Zadanie nr 2-Chodniki i ścieżki rowerowe położone wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 806 w m. Łuków i w m. Karwacz, Zadanie nr 3-Chodniki i ścieżki rowerowe położone w m. Łuków wzdłuż dróg wojewódzkich Nr 808 (ul. Świderska) oraz Nr 807 (ul. Żelechowska), Zadanie nr 4-Chodniki i ścieżki rowerowe położone wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 813 w m. Międzyrzec Podlaski, Zadanie nr 5-Chodniki i ścieżki rowerowe położone wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 698 w m. Terespol, Zadanie nr 6-Chodniki i ścieżki rowerowe położony wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 812 w m. Dubica. Szczegółowy wykaz odcinków objętych zamówieniem zawiera załącznik Wykaz i lokalizacja chodników i ciągów pieszo-rowerowych objętych zimowym utrzymaniem Zamawiający, w zależności od warunków atmosferycznych zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu usługi poprzez zmniejszenie krotności jej wykonywania. 2. Warunki realizacji zamówienia: 1) decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu wykonywania usług objętych zamówieniem podejmować będzie Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, 2) wzywanie do pracy zespołów roboczych Wykonawcy odbywać się będzie telefonicznie przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. 3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1) mechaniczne lub ręczne odśnieżanie chodników, ciągów pieszo-rowerowych i dojść do przejść dla pieszych, azyli na jezdni, na całej szerokości (przy szer. chodników lub ciągów pieszo-rowerowych do 2,0 m) lub na szerokości 2,0 (przy szer. chodników lub ciągów pieszo-rowerowych powyżej 2,0 m) w taki sposób aby warstwa pozostawionego śniegu nie przekraczała 2-3 centymetrów i nie występowała śliskość zimowa, 2) równomierne posypywanie piaskiem odśnieżonych powierzchni na całej szerokości, niedopuszczalne jest rozsypywanie piasku zbrylonego oraz występowanie nieciągłości w posypywaniu, 3) wykonanie czynności opisanych w ppkt. 1 i 2, w ciągu 3 godzin od momentu przystąpienia do wykonywania usługi, 4) niezwłoczne (maksymalnie w ciągu 1 godziny) przystępowanie po otrzymaniu wezwania, w szczególności w godzinach 4.00-8.00 i 13.00-16.00 do odśnieżania i posypywania nawierzchni chodników w przypadku wystąpienia śliskości zimowej lub uzasadnionego podejrzenia co do możliwości jej wystąpienia niezależnie od opadów, 5) zabezpieczenie i utrzymanie w gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z obsługą, 6) zapewnienie we własnym zakresie paliwa i obsługi naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług, (zapewnienie sprzętu zastępczego w przypadku awarii), 7) zabezpieczenie we własnym zakresie materiałów (piasku) do zwalczania śliskości zimowej, 8) załadunek piasku własnym sprzętem i na swój koszt, 9) niezwłoczne przekazywanie upoważnionym pracownikom Zamawiającego, za pośrednictwem osób obsługujących pojazdy i sprzęt informacji o aktualnym stanie chodników, czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych odcinkach oraz zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi. 4. Warunki zapłaty: 1) fakturowanie wykonanych usług będzie się odbywało nie częściej niż raz w miesiącu, 2) podstawą wyliczenia wartości fakturowanych usług będzie cena jednostkowa - stawka za wykonanie usługi (zgodnie z ofertą), uwzględniająca akcję czynną i ilość wykonanych usług w miesiącu rozliczeniowym, 3) zamówienie będzie realizowane maksymalnie do cen umownych - zgodnie z cenami ofert wybranego(-ych) Wykonawcy(-ców) - za wykonanie poszczególnych zadań. 5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). 6. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 327.877,80 zł netto, w tym wartość zamówienia podstawowego: 218.585,20 zł netto oraz zamówienia uzupełniającego: 109.292,60 zł netto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906300002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: zadanie nr 1 - 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100), zadanie nr 2 - 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100), zadanie nr 3 - 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100), zadanie nr 4 - 1.500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100), zadanie nr 5 - 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100), zadanie nr 6 - 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z późn. zm.). 5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie w Kredyt Banku S.A. O/Lublin nr 89 1500 1520 1215 2004 1596 0000. 6. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W myśl art. 63 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 j. t.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63 c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach