Przetargi.pl
ZIMOWE I LETNIE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI DRÓG GMINNYCH NA TERENIA MIASTA PASŁĘK

Urząd Miejski w Pasłęku ogłasza przetarg

 • Adres: 14-400 Pasłęk, Pl. Św. Wojciecha
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48552482001, , fax. +48552483180
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Pasłęku
  Pl. Św. Wojciecha 5
  14-400 Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48552482001, , fax. +48552483180
  REGON: 00052444700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://paslek-um.bip-wm.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZIMOWE I LETNIE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI DRÓG GMINNYCH NA TERENIA MIASTA PASŁĘK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na bieżącym utrzymaniu czystości i porządku na drogach gminnych leżących na terenie miasta Pasłęk (Gmina Pasłęk, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie), w sposób nieprzerwany przez okres obowiązywania umowy wraz z ich zimowym utrzymaniem. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje oczyszczanie terenów położonych w pasach drogowych: jezdni, ulic, ciągów pieszych, chodników, dróg rowerowych, parkingów ogólnodostępnych, schodów terenowych, przystanków autobusowych i zatok autobusowych poprzez: 1) zamiatanie ręczne lub mechaniczne ulic o nawierzchni utwardzonej na całej długości, dwa razy w miesiącu na szerokości minimum 1 m przy krawężniku, po obu stronach jezdni, oraz na tzw. „powierzchniach wyłączonych”, na których tworzą się zastoiska kurzu/piasku; 2) zamiatanie chodników utwardzonych oraz dróg rowerowych, parkingów ogólnodostępnych, schodów terenowych, na całej ich szerokości i długości, z częstotliwością dwa razy w miesiącu; 3) zamiatanie całej powierzchni przystanków wraz z zatoką, obejmujące teren o długości zatoki przystankowej, na przystankach bez zatoki teren o długości 10 m (tj. po 5 m z każdej strony boku wiaty lub po 5 m z każdej strony słupka) oraz całej szerokości chodnika, na którym usytuowana jest wiata lub słupek; 4) usuwanie roślin (tj. trawy, chwastów i innej roślinności) przy krawężnikach ulicznych i obrzeżach chodnikowych (dotyczy zarówno roślin w spoinach pomiędzy elementami konstrukcyjnymi ulicy czy chodnika, jak też i roślin przerastających z przyległego terenu na elementy konstrukcyjne ulicy czy chodnika). Dopuszcza się stosowanie środków chemicznych ze szczególnym zachowaniem przepisów bhp z zastrzeżeniem późniejszego mechanicznego usunięcia roślinności; 5) usuwanie zanieczyszczeń uprzątniętych z chodnika przez właścicieli nieruchomości przyległych do dróg gminnych; 6) uprzątanie bieżące z dróg gminnych (w szczególności z jezdni i chodników) zwłok zwierząt; 7) odśnieżanie dróg gminnych (w szczególności ulic, chodników, dróg rowerowych, schodów terenowych, przystanków autobusowych i zatok autobusowych, parkingów ogólnodostępnych) na całej długości i szerokości, przy zachowaniu zasady, iż rozpoczęcie odśnieżania nie może nastąpić później niż w ciągu 2 godzin od momentu rozpoczęcia opadów, a zakończyć nie wcześniej niż po całkowitej likwidacji ich skutków; 8) zwalczanie gołoledzi i śliskości pośniegowej na drogach gminnych, przy zachowaniu zasad określonych w pkt. 7; 9) usuwanie na bieżąco zmiotek i innych odpadów, poprzez wywożenie ich z miejsca sprzątania – Zamawiający nie dopuszcza możliwości gromadzenia zmiotek i innych odpadów w formie stert, pryzm lub gromadzenia ich w workach i pozostawienie na jezdni, chodniku, drodze rowerowej lub poboczu w celu późniejszego odbioru; 10) wykonanie na wezwanie interwencyjnego zamiatania jezdni i chodników (jak w pkt. 1-3) w celu poprawy estetyki miasta – 1 raz w miesiącu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta wymaga zabezpieczenia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty: 1) informację Wykonawcy, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego - jeżeli dotyczy; 2) pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli dotyczy; 3) dokumenty dotyczące powoływania się na zasoby innych podmiotów - jeżeli dotyczy; 4) dokumenty dotyczące wspólnego ubiegania się o zamówienie - jeżeli dotyczy. W terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu (bez odrębnego wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach