Przetargi.pl
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1572N odc. Baranowo - gr. woj. (Opaleniec). Etap II"

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, ul. K. Mrongowiusza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6231495 w. 41, , fax. 896 240 736
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
  ul. K. Mrongowiusza 2
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6231495 w. 41, , fax. 896 240 736
  REGON: 51075118300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szczytno-zdp.bip-wm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Przebudowa drogi powiatowej nr 1572N odc. Baranowo - gr. woj. (Opaleniec). Etap II"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Wykonanie przebudowy drogi na długości 1.680 mb. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu na całym rozpatrywanym odcinku nawierzchni bitumicznej oraz przebudowie istniejących dwóch przepustów. Jezdnia poszerzona zostanie do 5,0 m szerokości. - Odtworzenie rowów przydrożnych, obustronnie na długości 1,350 m przebudowywanej drogi. Odwodnienie metodą powierzchniowego jednostronnego i dwustronnego spływu wód opadowych do rowów przydrożnych. - Zlokalizowanie dwóch barier energochłonnych o długości 101 m, po przeciwnych stronach drogi. Na poszerzeniu wykonana zostanie podbudowa tłuczniowa, konstrukcja nawierzchni o grubości 6 cm z betonu asfaltowego i nawierzchnia ścieralna o grubości 4 cm oraz pobocza gruntowe o szerokości 1,0 m. - W ramach korekty stałej organizacji ruchu ustawione zostaną dwa znaki B-33 - ograniczenie prędkości. Przebudowa obejmowała będzie: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - przepusty - roboty ziemne - podbudowy - nawierzchnie bitumiczne - zjazdy - pobocza - oznakowanie drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, dowód wniesienia wadium, pełnomocnictwo jeśli dotyczy, zobowiązanie jeśli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach