Przetargi.pl
Dostawa żywności do stołówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy. Dostawa podzielona na 9 zadań.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 252 914 , fax. 089 625 81 53
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kolejowa 5
  13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 252 914, fax. 089 625 81 53
  REGON: 44496590000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://nidzica-mops.bip-wm.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności do stołówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy. Dostawa podzielona na 9 zadań.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. - Produkty zwierzęce i drobiowe; mięso i produkty mięsne, - Różne produkty spożywcze, - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb, - Warzywa mrożone, - Produkty głęboko mrożone, - Produkty mleczarskie, 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty, 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie, 15310000-4 - Ziemniaki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; • oświadczenie załącznik nr 4 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. • oświadczenie załącznik nr 4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach