Przetargi.pl
ZDH/03/2014 - Dostawy antracytu

Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 89
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8505500 , fax. 076 8505501
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica
  ul. Złotoryjska 89 89
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8505500, fax. 076 8505501
  REGON: 00002754200033
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imn.legnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: JBR

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZDH/03/2014 - Dostawy antracytu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są okresowe dostawy antracytu 0-10 mm do IMN O/Legnica w ilości maksymalnej 1200 Mg w przeliczeniu na masę suchą, w ilości okresowej od 75 do 100 ton na miesiąc. Wymagane średnie parametry jakościowe antracytu: Uziarnienie-0-10 mm Zawartość siarki całkowitej-maks. 1,2 % Zawartość wody całkowitej-ok. 13,0 % Zawartość popiołu-maks. 13,0 % Zawartość części lotnych-maks. 4,0 % Wartość opałowa-min.25 000 kJ/kg Dostawy mają być realizowane regularnie w trakcie obowiązywania Umowy przez okres kolejnych 12 miesięcy, począwszy od daty podpisania umowy według aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego telefonicznie i potwierdzanego faksem z 3-dniowym wyprzedzeniem. Dopuszcza się realizację dostaw na podstawie wcześniej opracowanego i obustronnie zatwierdzonego harmonogramu. Ewentualne, późniejsze zmiany dotyczące terminów dostaw określonych wcześniej w harmonogramie, Strony zobowiązane są zgłaszać w terminie min. 2 dni wcześniej. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia o zapotrzebowaniu. Czas realizacji liczony jest od daty zgłoszenia zapotrzebowania do dnia dostarczenia do Zakładu Doświadczalnego Hutnictwa w Legnicy. Miejsce dostawy: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy - Zakład Doświadczalny Hutnictwa, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren HM Legnica). Produkt będzie dostarczany pojazdem samowyładowczym wykonawcy i na jego koszt. Wykonawca musi posiadać odpowiednie zezwolenia na transport. Warunki płatności: płatność na podstawie prawidłowo sporządzonej i zatwierdzonej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Do podanej w formularzu ofertowym ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawą zapłaty za dostarczony Zamawiającemu Produkt stanowić będzie faktura VAT, którą Wykonawca zobowiązuje się wysłać w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia partii towaru. Wykonawca może rozliczać każdą zrealizowaną partię na podstawie oddzielnych faktur. Dopuszcza się rozliczanie jedną fakturą za całą dostawę zrealizowaną w danym miesiącu zgodnie z Zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego. Podstawą rozliczeń będzie waga netto samochodu potwierdzona wydrukiem z ważenia na wadze HM Legnica minus analityczna zawartość wilgotności, określona w świadectwie jakości dołączanym przez Wykonawcę do każdej partii materiału. Zamówienie Produktu w ilości mniejszej niż określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania własnej, kontrolnej analizy laboratoryjnej w zakresie granulacji metodą sitową oraz wilgotności metodą suszenia. Każdorazowa prawidłowo wykonana dostawa realizowana w terminie określonym w zleceniu będzie potwierdzana dokumentem WZ, który ma obowiązek sporządzić pracownik Wykonawcy. Na podstawie sporządzonego dokumentu WZ, potwierdzonego podpisem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, Wykonawca wystawi fakturę VAT Zamawiającemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 243118005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.imn.legnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach