Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH: AZACYTYDYNA, LENALIDOMID DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. J. Iwaszkiewicza 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (076) 721 11 26 , fax. (076) 721 11 27
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
  ul. J. Iwaszkiewicza 5 5
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. (076) 721 11 26, fax. (076) 721 11 27
  REGON: 39099944100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.legnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH: AZACYTYDYNA, LENALIDOMID DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  33600000-6 Produkty farmaceutyczne Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów leczniczych zamawianych w ramach programów lekowych - szczegółowo opisanych w załączniku - Pakiecie, który stanowi integralną część niniejszej specyfikacji. L.p. NUMER PAKIETU - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 Pakiet na pozycje - Pozycja nr 1 - Azacytydyna 100 mg 2 Pakiet na pozycje - Pozycja nr 2 - Lenalidomid 15 mg 3 Pakiet na pozycje - Pozycja nr 3 - Lednalidomid 25 mg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.legnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach