Przetargi.pl
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyskok

Gmina Złotoryja ogłasza przetarg

 • Adres: 59-500 Złotoryja, Aleja Miła 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8788700 , fax. 076 8788716
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Złotoryja
  Aleja Miła 4 4
  59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8788700, fax. 076 8788716
  REGON: 39064768700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlotoryja.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyskok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyskok dz. nr 60/5. 1) Zamówienie obejmuje budowę: a) budynku wolnostojącego murowanego o powierzchni użytkowej 111,47 m2 wraz z instalacyjnymi: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, b) przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, c) wewnętrznej linii zasilającej, d) ogrodzenia i terenów utwardzonych, 2) obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, 3) dostawę i montaż wyposażenie świetlicy wymienionego w złączniku nr 9 do SIWZ. 4) dopełnienia wszystkich formalności z dokonaniem odbioru przez Powiatowy Nadzór Budowlany w Złotoryi i uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku.
  Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w części III i IV SIWZ (dokumentacja techniczna i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie złotowych: osiem tysięcy i 00/100). Wadium należny wnieść w formie określonej w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlotoryja.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach