Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do Domu Dziennego Pobytu Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, ul. Lipowa 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-76 7246700, 7246704 , fax. 0-76 7246703
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Lipowa 2 2
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 0-76 7246700, 7246704, fax. 0-76 7246703
  REGON: 00404461000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ops.polkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do Domu Dziennego Pobytu Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Domu Dziennego Pobytu Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach artykułów żywnościowych wyspecyfikowanych poniżej.Część 1 MIĘSO, PRODUKTY MIĘSNE, WĘDLINY - CPV 15100000-9, Część 2 GOTOWE PRODUKTY MĄCZNE - CPV 15800000-5, Część 3 RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE - CPV 15800000-6, Część 4 PIECZYWO, ŚWIEŻE PRODUKTY PIEKARSKIE I CIASTKARSKIE- CPV 15810000-9, Część 5 JAJKA - CPV 03142500-3. Dostarczany przedmiot dostawy musi odpowiadać wymogom określonym przez rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004, str. 1 - 54; Polskie wydanie specjalne Rozdział 13, Tom 34, str. 319), jak również ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914) oraz przez inne akty prawne z zakresu prawa żywnościowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 11 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ops.polkowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach