Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji strukturalnej w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego 6

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 58-506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7537286 , fax. 75 7543883
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
  ul. Ogińskiego 6 6
  58-506 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7537286, fax. 75 7543883
  REGON: 00029364000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.jgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie instalacji strukturalnej w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego 6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania i wykonania instalacji strukturalnej w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego 6 obejmujące: 1)wykonanie dokumentacji projektowej, 2)wykonanie na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej rozbudowy lokalnej sieci komputerowej okablowania strukturalnego oraz zasilania szaf dystrybucyjnych, 3)dostawa oraz wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z zapewnieniem wsparcia powdrożeniowego, 4)wykonanie dokumentacji powykonawczej, 5)pełnienie nadzoru autorskiego i realizowane w dwóch etapach:-Etap I - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i pozwoleniami dla zatwierdzenia jej przez Zamawiającego - do 6 (sześciu) tygodni od daty podpisania umowy; -Etap II - wykonanie robót instalacyjnych oraz całego zakresu prac podstawowych oraz towarzyszących z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i nadzorem autorskim - do 12 (dwunastu) tygodni od daty podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 720000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 84 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta ma być zabezpieczona wadium w wysokości:Całość zadania: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) a) wadium ma być wniesione: do dnia 30.01.2014 r. do godziny 10.00 w poniższych formach : - w pieniądzu PLN (na konto : PKO BANK POLSKI Spółka Akcyjna nr rachunku : na konto : 23 1020 2137 0000 9702 0129 1483 ) - w poręczeniach bankowych - w gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zmian.) b) oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium będzie odrzucona, c) wadium wnoszone w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, d) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a) Ustawy Pzp. e) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego f) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, g) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8 d) SIWZ , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. h) Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego wraz z odsetkami, jeżeli:-odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, -zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy pzp lub pełnomocnictw, chyba, że udowodnił, że wynika to po z przyczyn nie leżących po jego stronie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.jgora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach