Przetargi.pl
„Zawarcie umowy ramowej na remont kwater i lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie AMW OReg Gdynia”.

Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-911 Warszawa, Nowowiejska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 586 908 700 , fax. 586 908 701
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego
  Nowowiejska 26 A
  00-911 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 586 908 700, fax. 586 908 701
  REGON: 01126394600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl, www.amw.eb2b.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zawarcie umowy ramowej na remont kwater i lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie AMW OReg Gdynia”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy ramowe jest ustalenie warunków i zasad realizacji zamówień publicznych na sukcesywne wykonywanie w czasie jej trwania, remontów kwater i lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów kwater i lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Gdyni, w ilości około 75 lokali mieszkalnych o średniej powierzchni około 50 m2. 3. Zamówienie obejmuje roboty w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej (w tym instalacje wod-kan, co. i gazowe) oraz w branży elektrycznej. 4. Szczegółowy zakres robót stanowią załączniki w postaci: formularza cenowego – załącznik nr 2 do SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.amw.eb2b.com.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach