Przetargi.pl
Uzupełnienie licencji na oprogramowanie Autodesk oraz zakup i instalacja oprogramowania do wykonywania zaawansowanych analiz procesu obróbki addytywnej

Narodowe Centrum Badań Jądrowych ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 273 16 04 , fax. 22 273 16 53
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  ul. Andrzeja Sołtana 7
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 22 273 16 04, fax. 22 273 16 53
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbj.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uzupełnienie licencji na oprogramowanie Autodesk oraz zakup i instalacja oprogramowania do wykonywania zaawansowanych analiz procesu obróbki addytywnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest uzupełnienie licencji na oprogramowanie Autodesk oraz zakup i instalacja oprogramowania do wykonywania zaawansowanych analiz procesu obróbki addytywnej. 2. Zamówienie składa się z dwóch części: CZĘŚĆ I: Uzupełnienie licencji na oprogramowanie Autodesk I. Dostawa nowych licencji A – na okres 3 lat: 1. AutoCAD LT 3-year single user – ilość: 2 sztuki 2. AutoCAD 3-year single user – ilość: 3 sztuki 3. Architecture Engineering & Construction Collection IC Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription – ilość: 1 sztuka 4. Product Design & Manufacturing Collection IC Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription – ilość: 4 sztuki 5. Inventor Professional Comercial Single-user ELD Subscription 3 year – ilość: 5 sztuk B – na okres 1 roku: 6. Arnold 2020 - 25 Subscription Commercial New Multi-user ELD Annual Subscription – ilość: 1 sztuka II. Instalacja oprogramowania na wskazanych przez Zamawiającego komputerach i serwerach, dostarczenie licencji wraz z ich wdrożeniem na zasobach sprzętowych wskazanych przez Zamawiającego 1. W ramach dostarczanych kolekcji mają zostać zainstalowane wszystkie programy wchodzące w ich skład. 2. Wskazane komputery posiadają system operacyjny Windows 10 Professional i spełniają wymaganą przez producenta oprogramowania specyfikację. 3. Preferowane jest wykorzystanie przez Wykonawcę istniejącego serwera licencji do obsługi nowej licencji. Specyfikacja serwera licencji: System operacyjny: Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Model systemu: Virtual Machine (Hyper-V) Pamięć RAM: 4 093 MB Na serwerze zainstalowany jest już serwer licencji obsługujący inne oprogramowanie firmy Autodesk: FlexLM - license server UP (MASTER) v11.16.2 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zdalnej (spoza sieci komputerowej NCBJ) instalacji przez Wykonawcę jakiegokolwiek oprogramowania na komputerach należących do Zamawiającego. III. Wykonanie szczegółowej dokumentacji z przebiegu instalacji. IV. Wymagana opieka serwisowa na okres ważności licencji. V. Odbiór licencji wraz z wdrożeniem musi zostać udokumentowany właściwymi protokołami. CZĘŚĆ II: Dostawa i instalacja oprogramowania do wykonywania zaawansowanych analiz procesu obróbki addytywnej Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na dostarczeniu do zamawiającego 1 (jednej) licencji oprogramowania, które umożliwia optymalizację projektów i produkcję dodatków, symulowanie procesów związanych z dodatkami metalowymi, prowadzące do zmniejszenia liczby wydruków testowych oraz skrócenia czasu utworzenia finalnego modelu 3D. I. Oprogramowanie musi posiadać następujące cechy: 1. Integracja uzyskanych danych z analizy z obecnie posiadanym oprogramowaniem do obróbki addytywnej – Autodesk Netfabb – Ultimate. 2. Ręczne dodawanie i edycja materiałów służących do wykonywania elementów w oparciu o wszystkie niżej wymienione: a. Gęstość b. Moduł sprężystości c. Przewodność cieplna d. Współczynnik rozszerzalności cieplnej e. Emisyjność f. Ciepło właściwe g. Ciepło utajone h. Temperatura topnienia i. Temperatura odprężania j. Temperatura wyżarzania k. Temperatura parowania l. Temperatura odcięcia m. Plastyczność 3. Importowanie materiałów z przygotowanych wcześniej plików o rozszerzeniu minimum: a. .txt b. .csv 4. Wczytanie i praca z plikami z rozszerzeniami minimum: a. .stl b. .3ds c. .ply d. .obj e. .3mf f. .sldprt g. .nfpbproject 5. Wsparcie dla drukarki firmy Concept Laser Mlab R z polem roboczym 90 x 90 x 80 mm będącej w posiadaniu Zamawiającego. 6. Zmiana rozmiaru stołu roboczego maszyny. 7. Wprowadzanie obróbki cieplnej. 8. Wybór rodzaju analizy. 9. Ustawienia i podgląd siatki trójkątów. 10. Menadżer wykonywanych zadań. 11. Wykonywanie symulacji: a. Proces drukowania w technologii proszkowej b. Przewidywanie deformacji części c. Zniekształcenia w strukturze d. Uszkodzenia w elementach podporowych e. Przewidywanie zniekształceń stołu maszyny f. Obróbka cieplna g. Zniekształcenia i naprężenia po demontażu stołu maszyny h. Przepalenia i brak fuzji i. Technologia DED (Direct Energy Deposition) 12. Instalacja oraz uruchomienie na minimum 3 komputerach niezależnie od nazwy użytkownika w ramach umowy. 13. Korzystanie z minimum 3 poprzednich wersji produktu w ramach umowy. 14. Okres trwania licencji – minimum 36 miesięcy. Zamawiający dopuszcza pierwszy okres nie krótszy niż 12 miesięcy wraz z odnawianiem na kolejne okresy nie krótsze niż 12 miesięcy. 15. Zamawiający nie bierze pod uwagę zakupu licencji wieczystej bądź Value Based Licensing, opartej na tokenach. 16. Zamawiający nie wymaga dostawy drukarki 3D i/lub obrabiarki laserowej. II. Instalacja oprogramowania na wskazanych przez Zamawiającego komputerach i serwerach, dostarczenie licencji wraz z ich wdrożeniem na zasobach sprzętowych wskazanych przez Zamawiającego. 1. Wskazane komputery posiadają system operacyjny Windows 10 Professional. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zdalnej (spoza sieci komputerowej NCBJ) instalacji przez Wykonawcę jakiegokolwiek oprogramowania na komputerach należących do Zamawiającego. III. Wykonanie szczegółowej dokumentacji z przebiegu instalacji. IV. Wymagana opieka serwisowa na okres ważności licencji. V. Odbiór licencji wraz z wdrożeniem musi zostać udokumentowany właściwymi protokołami. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: Dla części I: 7 000,00 (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100), przed upływem terminu składania ofert. Dla części II: 7 000,00 (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100) , przed upływem terminu składania ofert. 2. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na konto: Na Nr konta PKO BP XII O/W-wa 58 1020 1127 0000 1902 0007 3015 z dopiskiem „Wadium, nr sprawy IZP.270.88.2020. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna dowód ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty). 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczenia - z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust 4a i ust. 5 ustawy. 7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1, oświadczenia o których mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór załącznik Nr 4 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach