Przetargi.pl
„Zarządzanie projektem pod nazwą Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp z o.o. w Zagórzu”

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 05-462 Zagórze, gm. Wiązowna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 733 324 , fax. 227 733 323
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  gm. Wiązowna
  05-462 Zagórze, woj. mazowieckie
  tel. 227 733 324, fax. 227 733 323
  REGON: 14201167000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumzagorze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zarządzanie projektem pod nazwą Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp z o.o. w Zagórzu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Zarządzanie projektem pod nazwą Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp z o.o. w Zagórzu” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71630000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w polskiej walucie, w wysokości– 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych), Wadium będzie można wnieść w jednej lub kilku następujący formach: 1) pieniądzu w formie przelewu bankowego na rachunek Zamawiającego 63 1540 1157 2115 2943 4535 0002 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych ; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). W przypadku wniesienia wadium w formach innych niż pieniądzu, złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wniesienie wadium przelewem musi nastąpić w terminie gwarantującym uznanie rachunku przed terminem składania ofert. Wadium wniesione w innych formach niż w pieniądzu należy złożyć w kasie Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu/k Warszawy przed upływem terminu składania ofert. Kasa czynna codziennie godz. 08.00 – 15.00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom składa informację o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ (informacja o podwykonawcach i podmiotach trzecich) musi być przedłożony, tylko w przypadku jeśli Wykonawca zamierza powierzyć część lub całość zamówienia podwykonawcom. 3. Kopia wniesionego wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach