Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszowa, Brody, Lesiów

Gmina Jastrzębia ogłasza przetarg

 • Adres: 26-631 Jastrzębia, Jastrzębia
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 384 05 05 , fax. 48 384 05 04
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jastrzębia
  Jastrzębia 110
  26-631 Jastrzębia, woj. mazowieckie
  tel. 48 384 05 05, fax. 48 384 05 04
  REGON: 67022375800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.Jastrzebia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszowa, Brody, Lesiów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części: 1) Część I – „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszowa”. Przedmiotem zamówienia jest budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszowa. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: zabudowa projektowanej szafy oświetlenia „SO”, zabudowa rozłącznika bezpiecznikowego RBK-00, zasilenie szafy „SO” z isniejącej stacji trafo, montaż odgromników i uziemienia na stacji trafo. Obwód nr 1 budowa obwodu oświetleniowego przewodem AsXSn 2x35 mm2, montaż słupa przelotowego P-10/ŻN, wymiana ist. słupa rozkracznego, montaż odgromników i uziemienia na słupie nr 9, montaż wysięgników pojedynczych na słupach, montaż opraw oświetleniowych LED 53 W. Obwód nr 2 budowa obwodu oświetleniowego przewodem AsXSn 2x35 mm2, budowa obwodu oświetleniowego przewodem AsXSn 4x35 mm2, montaż słupa przelotowego P-10/ŻN, montaż słupa narożnego N3-10,5/6E, montaż słupa krańcowego K1-10,5/4,3E, montaż odgromników i uziemienia na słupie nr 2/4 i 2/12, montaż wysięgników pojedynczych na słupach, montaż opraw oświetleniowych LED 53 W. Obwód nr 3 budowa obwodu oświetleniowego przewodem AsXSn 2x35 mm2, montaż słupa przelotowego P-10/ŻN, montaż słupa narożnego N2-10,5/6E, montaż słupa krańcowego K1-10,5/4,3E, montaż słupa rozgałęźnego RPK1-10,5/4,3E, wymiana słupa na narożny N4-10,5/10E, wymiana słupa na rozgałęźny RPK2-10,5/6E, montaż odgromników i uziemienia na słupie nr 11, 19, 26, 1/5, montaż wysięgników pojedynczych na słupach, montaż wysięgnika podwójnego na słupie nr 5, montaż opraw oświetleniowych LED 53 W, demontaż słupa z odciągiem nr 7, demontaż słupa pojedynczego nr 10/1. 2) Część II – „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brody”. Przedmiotem zamówienia jest budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Brody. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: budowa przyłącza przewodem AsXSn 2x16 mm2, montaż szafy oświetleniowej ZL-SO na słupie nr 12, budowa obwodu oświetleniowego przewodem AsXSn 2x35 mm2, zasilanie obwodów oświetleniowych przewodem AsXSn 2x35 mm2, montaż słupa przelotowego P-10/ŻN, montaż słupa narożnego N2-10,5/4,3E, montaż słupa krańcowego K1-10,5/4,3E, wymiana istniejącego słupa nr 12 na RPK2-10,5/6E, wymiana istniejącego słupa nr 14 na RPN2-10,5/6E, montaż odgromników i uziemienia na słupie nr 12 i 15/O, montaż wysięgników pojedynczych na słupach, montaż opraw oświetleniowych LED 53 W. 3) Część III – „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lesiów”. Przedmiotem zamówienia jest budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Lesiów. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: montaż słupów przewodów i ograniczników przepięć, montaż opraw oświetleniowych, zasilanie SO i przyłącze po słupie, montaż szafy oświetleniowej SO, pomiary. 2. Szczegółowy zakres, sposób wykonania oraz ilość robót objętych przedmiotem zamówienia określają niżej wymienione dokumenty będące załącznikami do niniejszej SIWZ: Projekt budowlany (załącznik nr 8), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 9). Jako element pomocniczy do wyceny robót budowlanych objętych planowanym zamówieniem w załączniku nr 10 do SIWZ załączono przedmiar robót (W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem, a projektem budowlanym tzn. pomiędzy ilością robót przewidzianych w projekcie, a ilością robót określoną w przedmiarze Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową). 3. Jeżeli w SIWZ lub załącznikach do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę - Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi o parametrach nie gorszych niż wskazane. 4. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia polegających na wykonywaniu prac fizycznych oraz operatorów sprzętu (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto w §17 projektu umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Warunek uznaje się za spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) Wypełniony formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosownej pełnomocnictwo dla danej osoby, 3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach