Przetargi.pl
Zapytanie ofertowe na dostawę rękawic medycznych

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-282 Gdańsk, ul. Srebrniki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 52 47 500 , fax. 585 247 520
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
  ul. Srebrniki 17
  80-282 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 52 47 500, fax. 585 247 520
  REGON: 29346200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsp-bilikiewicz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapytanie ofertowe na dostawę rękawic medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Oferowany przedmiot zamówienia stanowiący wyrób medyczny musi spełniać wymagania określone w: • Ustawie z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r ., poz. 186), • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych ( Dz. U. z 2019 r , poz. 195), • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 211), • Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. 2010, nr 186, poz. 1252; • Dyrektywę 2007/47/WE z dnia 5 września 2007r - dotyczącej wyrobów medycznych. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności (oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi). Ponadto Wykonawca winien dysponować formularzem Powiadomienia/Zgłoszenia /Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 r ., poz. 175 ). Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia dokumentów potwierdzających jakość oferowanych produktów na każdym etapie postępowania i realizacji umowy. Na tej podstawie Zamawiający będzie mógł dokonać oceny zgodność parametrów zaoferowanych produktów z wymaganiami. Wykonawca może dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające jakość oferowanych produktów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, Formularz cenowy stanowiące załączniki do zapytania ofertowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach