Przetargi.pl
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk

Gmina Czersk ogłasza przetarg

 • Adres: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 954 860, , fax. 523 954 811
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czersk
  ul. Kościuszki 27
  89-650 Czersk, woj. pomorskie
  tel. 523 954 860, , fax. 523 954 811
  REGON: 92351274000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.czersk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk”. Przedmiot zamówienia obejmuje 11 części: Część 1: Budowa sieci wodociągowej w ul. Długiej w Czersku, Część 2: Budowa sieci wodociągowej w ul. Cisowej w Czersku, Część 3: Budowa odcinka sieci wod.-kan. w Lipkach Górnych, Część 4: Budowa sieci wodociągowej w Zapędowie, Część 5: Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Wyb. pod Strugę w Złotowie, Część 6: Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Leśnej w Wądołach, Część 7: Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach - odcinek 1, Część 8: Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach - odcinek 2, Część 9: Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach - odcinek 3, Część 10: Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach - odcinek 4, Część 11: Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach - odcinek 5.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wskazuje, że nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i OWU bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, 2. oświadczenie wymienione w pkt 10.1.1 SIWZ. 3. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – propozycję oświadczenia stanowi zał. nr 3. Zamawiający dopuszcza, że w przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, oświadczenie może zostać dołączone do oferty na etapie jej składania. 5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa oświadczenia/dokumenty takie same, jak Wykonawca, który ma siedzibę w Polsce.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach