Przetargi.pl
Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn. „Przebudowa byłego kina „Tęcza” na Kasyno Kultury”

Miasto Kwidzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 6464700, 6464777 , fax. 556 464 703
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kwidzyn
  ul. Warszawska 19
  82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie
  tel. 055 6464700, 6464777, fax. 556 464 703
  REGON: 52354800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kwidzyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn. „Przebudowa byłego kina „Tęcza” na Kasyno Kultury”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa byłego kina „Tęcza” na Kasyno Kultury” Usługa Inżyniera Kontraktu rozumiana jest jako usługa świadczona przez interdyscyplinarny zespół specjalistów reprezentujący Zamawiającego w nałożonych na niego - jako Inwestora - obowiązkach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane, w tym również obowiązkach wynikających z umów na wykonanie robót budowlanych, zawartych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami robót budowlanych, w szczególności dotyczących kontroli parametrów technicznych i jakościowych wykonanych robót oraz ich terminowości. 1. Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu obejmuje w szczególności: a) ustanowienie (prowadzenie) nadzoru inwestorskiego w branży budowlano-konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami, przy wykonywaniu robót dotyczących przedsięwzięcia, w tym także robót dodatkowych; b) sprawowanie nadzoru technicznego, finansowego i organizacyjnego nad całością przedsięwzięcia; c) wdrożenie systemu przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji inwestycji; d) wdrożenie systemu odbioru wykonywanych robót z uwzględnieniem przekazania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów technologiczno - instalacyjnych, dostarczenia kompletów świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych dokumentów odbioru; e) wyegzekwowanie od Wykonawców robót budowlanych zapewniania ciągłej ochrony budowy oraz mienia - w sposób uzgodniony z Zamawiającym; f) reprezentowanie Zamawiającego - zgodnie z udzielonym upoważnieniem - oraz przygotowanie dokumentów, pism, notatek, wystąpień itd. dot. realizacji Projektu z osobami trzecimi w sprawach związanych z zadaniem inwestycyjnym oraz ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim (o ile zostanie ustanowiony); g) kontrolowanie w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp., kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów, nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawców robót budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie; h) informowanie Zamawiającego (w formie pisemnej) o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie okresu realizacji procesu inwestycyjnego lub zwiększenia kosztów; i) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy; j) organizowanie min. raz w miesiącu w okresie prowadzenia prac budowlanych (lub częściej, o ile zajdzie taka potrzeba) i przewodniczenie naradom budowy oraz innym naradom technicznym, roboczym i koordynacyjnym dotyczącym postępu robót oraz spraw technicznych oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcom robót budowlanych w terminie do 3 dni od dnia narady; k) ocenę i weryfikację wszelkich wniosków (wystąpień), wniosków materiałowych składanych przez Wykonawców robót budowlanych oraz dokonywania na rzecz Zamawiającego rekomendacji odnoszących się do tych wniosków, w szczególności w zakresie rzeczowym i finansowym; l) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z harmonogramem robót pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania prac, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno - organizacyjnych, kontroli rozpoczęcia, zaawansowania i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia realizacji poszczególnych etapów w zgodności z harmonogramami rzeczowo - finansowymi oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach w tym zakresie; m) bieżącą kontrolę zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, pozwoleniami, przepisami prawa, Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej; n) wydawania kierownikom budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrywek; o) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną, umową z Wykonawcą lub umową o dofinansowanie; p) dopilnowanie zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robót oraz placu budowy w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń, w wyniku których mogłyby wystąpić sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego; q) ochronę interesów Zamawiającego pod kątem uniknięcia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych osób trzecich powstałych podczas lub w związku z prowadzonymi robotami; r) poświadczanie w formie pisemnej usunięcia przez Wykonawcę robót wad lub stwierdzonych usterek; s) rozliczania umowy o roboty budowlane (Projektu) w przypadku jej rozwiązania przed terminem, na jaki została zawarta, w tym wykonanie inwentaryzacji wykonanych robót; t) rozpatrywanie i odpowiadanie na wszelkiego rodzaju skargi i roszczenia osób trzecich wywołanych realizacją projektu, w uzgodnieniu z Zamawiającym i zgodnie z udzielonym upoważnieniem; u) prowadzenie dokumentacji fotograficznej istotnych elementów budowy, szczególnie robót zanikających; v) wnioskowanie do Zamawiającego o: • wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, • zatwierdzenie Harmonogramów robót i płatności przedstawionego przez Wykonawców robót budowlanych, • przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego rzeczoznawcę w sytuacjach wykraczających poza zakres realizacji umowy, • wnioskowanie do Zamawiającego o zmianę terminu wykonania robót lub przeprowadzenie innych zmian w umowach na roboty budowlane wraz ze wskazaniem okoliczności powodujących konieczność jego zmiany, • wnioskowanie do Zamawiającego o zlecenie wykonania robót dodatkowych, w) występowanie w imieniu Zamawiającego do podmiotów trzecich o uzyskanie decyzji administracyjnych, jeżeli będą niezbędne przy realizacji zadania inwestycyjnego; x) organizację odbiorów i umożliwienie uczestnictwa w dokonywanych odbiorach przez przedstawicieli Zamawiającego oraz podmioty zewnętrzne na podstawie wydanych decyzji i postanowień administracyjnych; y) bieżące dokonywanie oceny stopnia zaawansowania wykonanych robót w celu ich odbioru i rozliczenia zapłaty, sprawdzenia i akceptowania przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawców robót budowlanych dotyczących ilości i wartości wykonanych robót wraz z przygotowaniem odpowiednich świadectw płatności i przekładania ich Zamawiającemu w celu dokonania płatności; z) świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dot. czynności odbioru robót objętych Umowami na roboty budowlane i umożliwienie korzystania z obiektów stosownie do celu zgodnie z przepisami polskiego prawa wymagać będzie w szczególności: • przygotowania dla potrzeb Zamawiającego materiałów (dokumentów) koniecznych do dokonania odbioru końcowego, • skompletowania dokumentacji powykonawczej, • skompletowania dokumentów zamontowanego wyposażenia i urządzeń (karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania itp), • koordynowania odbiorów specjalistycznych - Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych wymaganych przepisami prawa lub przez dostawców mediów, • wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem o powołanie komisji odbioru końcowego, następnie powiadomienia o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i przeprowadzenia procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu, • reprezentowania Zamawiającego przy wykonaniu przewidzianych w ustawie Prawo budowlane dla strony nazywanej Inwestorem obowiązków związanych z zakończeniem procesu budowlanego (postanowienie nie będzie dotyczyć obowiązków we wskazanym zakresie już wykonanych przez Zamawiającego albo przewidzianych wolą Zamawiającego do wykonania przez niego osobiście), aa) sporządzenie raportu końcowego. 2. Obowiązki ogólne Inżyniera Kontraktu: a) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do stałej obecności na terenie budowy przez okres realizacji zadania inwestycyjnego; b) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do zatrudnienia na własny koszt personelu niezbędnego do zapewnienia świadczenia usługi, w tym w szczególności do zatrudnienia inspektorów nadzoru branży budowalno-konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej, c) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do zorganizowania na czas wykonywania zamówienia - odpowiednio wyposażonego zaplecza logistycznego dla Zespołu Inżyniera Kontraktu, 3. W ramach świadczenia usług Inżyniera Kontraktu wymagane jest w całym okresie trwania niniejszej umowy: a) dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia ciągłości realizacji robót budowlanych wynikających z zawartych Umów z Wykonawcami robót budowlanych; b) przeciwdziałanie lub minimalizacja ryzyk związanych z odpowiedzialnością prawną (w tym sankcjami o charakterze finansowym) z tytułu naruszenia przy realizacji zadania inwestycyjnego obowiązującego prawa; c) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń sporów związanych z realizacją Kontraktu na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego w szczególności poprzez opiniowanie zamierzonych działań Zamawiającego. 4. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, Inżynier Kontraktu jest upoważniony i zobowiązany do: a) niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania tych robót (poprzez przygotowanie i przedłożenie protokołu konieczności ich udzielenia wraz z uzasadnieniem); b) przedstawienia Zamawiającemu zweryfikowanej kalkulacji kosztów Wykonawców robot budowlanych na wykonanie robót dodatkowych (zakres i wartość robót każdorazowo będą podlegać weryfikacji i akceptacji Zamawiającego); c) uczestnictwa w negocjacjach z Wykonawcami robót dodatkowych. 5. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego, nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu i służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego. Inżynier Kontraktu nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Projektu. 6. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych w ramach Projektu w okresie obowiązywania umowy Inżynier Kontraktu świadczy usługi dla tych robót dodatkowych jak dla Projektu. 7. Na każdym etapie realizacji Inżynier Kontraktu zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Projektem. 8. W okresie gwarancji i rękojmi z tytułu wykonania inwestycji, Inżynier kontraktu zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych oraz innych spotkaniach niż przeglądy gwarancyjne. Wartość robót budowlanych zgodnie z ofertą wybranego Wykonawcy to 9 565 710,00 zł brutto. Szczegółowy zakres robót opisano w projektach budowlanych dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego. Integralną część niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia stanowi: a) Dokumentacja projektowa b) STWiORB
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71540000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: 5.000,00 PLN. 2. Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie nr: 11 8300 0009 0008 2107 2000 0040 – w tytule przelewu należy podać nazwę niniejszego zamówienia z dopiskiem „WADIUM” 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 110 z póżn. zm.). 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach