Przetargi.pl
Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie budowy zatok postojowych oraz przebudowy chodników

Miasto Kwidzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 6464700, 6464777 , fax. 556 464 703
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kwidzyn
  ul. Warszawska 19
  82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie
  tel. 055 6464700, 6464777, fax. 556 464 703
  REGON: 52354800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kwidzyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie budowy zatok postojowych oraz przebudowy chodników
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie budowy zatok postojowych oraz przebudowy chodników. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ do pobrania ze strony Zamawiającego: www.bip.kwidzyn.pl zakładka: Zamówienia Publiczne >> O wartości przekraczającej 30 000 euro >> Nazwa zamówienia. 3. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach oraz Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach oraz opisie przedmiotu zamówienia; pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, przedmiarami i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach oraz opisie przedmiotu zamówienia, oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych( np. wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, itp.), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f) standardów emisyjnych. 4. Wykonawca, który zdecyduje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, elementy, systemy, itp. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne przy współudziale autora dokumentacji technicznej i/lun inspektora nadzoru. 5. Dokumentacja techniczna została sporządzona z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i projektowana z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników 6. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. 7. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. 8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem ich nazw o ile są mu znane. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne.11. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia na umowę o pracę pracowników Wykonawcy i Podwykonawcy wykonujących prace ogólnobudowlane związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu zamówienia z wyłączeniem kadry kierowniczej i osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Prace ogólnobudowlane, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – to wszystkie czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej wykonywane bezpośrednio na terenie budowy. 1) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: a) na etapie składania ofert - Wykonawca złoży oświadczenie na Formularzu Oferty, b) na etapie realizacji umowy – zgodnie z treścią projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ, tj. Zamawiający może żądać listy osób zatrudnionych na umowę o pracę wraz ze stosowną informacją z ZUS potwierdzającą odpowiednią ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę, za które odprowadzane są składki ubezpieczeniowe. 2) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) Zamawiający w każdym czasie, w szczególności w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia osób w innej formie niż określonej w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej Kp), zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). W przypadku potwierdzenia przez PIP nie przestrzegania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* Kp, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, niezależnie od kar nałożonych przez PIP, w wysokości 10 000,00 zł. za każdą osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1* Kp. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1* Kp.*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie budowy zatok postojowych oraz przebudowy chodników 1. Zakres opracowania Zakresem opracowania objęto przebudowę drogi wewnętrznej w granicach pasa drogowego polegającą na budowie zatok postojowych dla autobusów oraz przebudowie chodników. Inwestycja w całości realizowana jest na działkach drogowych będących własnością Miasta Kwidzyna. Na podstawie mapy numerycznej wyliczono powierzchnię poszczególnych elementów zagospodarowania terenu: Chodniki – kostka bet. 6cm cegiełka z rozbiórki 390,3 m2 Zatoki – kostka bet. 8cm podwójne T 466,7 m2 2. Stan istniejący Teren objęty opracowaniem stanowi drogę wewnętrzną, służącą jako dojazd do zakładów produkcyjnych. Droga wyposażona jest w jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodnik z kostki betonowej po stronie północnej oraz zatokę postojową o nawierzchni tłuczniowej po stronie południowej. 3. Stan projektowany Zaprojektowano przebudowę drogi w zakresie budowy zatok postojowych dla autobusów w miejsce istniejących chodników oraz budowę chodników w miejscach dotychczas niezagospodarowanych. Zatoki posiadać będą nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8cm ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie odsączającej z piasku. Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej typu „cegiełka” gr. 6 cm pochodzącej z rozbiórki istniejących chodników. Chodniki ułożone zostaną na podbudowie z kruszywa łamanego oraz warstwie odsączającej z piasku. Integralną część niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia stanowi: a) Dokumentacja projektowa b) STWiORB
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: 4.500,00 PLN 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie, nr: 11 8300 0009 0008 2107 2000 0040 – w tytule przelewu należy podać nazwę niniejszego zamówienia z dopiskiem „WADIUM”), 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.110.). 2. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach