Przetargi.pl
Dostawa nowych pojemników typu MGB do zbiórki odpadów.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 843 40 22 w. 263 , fax. 59 84 17 149
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  ul. Szczecińska 112
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 843 40 22 w. 263, fax. 59 84 17 149
  REGON: 77053053000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pgkslupsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nowych pojemników typu MGB do zbiórki odpadów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych pojemników typu MGB do zbiórki odpadów, tj. MGB-120 L w łącznej ilości - 110 sztuk, MGB-240 L w łącznej ilości - 60 sztuk, MGB-340-360 L w łącznej ilości - 10 sztuk i MGB-1100 L z klapą płaską - 90 sztuk. Wymagany okres gwarancji na ww. pojemniki - 24 miesięcy od daty zakupu (data protokołu zdawczo-odbiorczego). Dostarczone pojemniki winny być nowe, czyste, kompletne oraz sprawne technicznie. W przypadku niespełnienia tych warunków pojemniki nie zostaną przyjęte. Cena dostawy musi obejmować koszty transportu do Siedziby Zamawiającego: Słupsk, ul. Szczecińska 112. Szczegółowy zakres, a także warunki dostawy zostały przedstawione we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). Z powodu trudności przewidzenia faktycznych potrzeb Zamawiającego ze względu na stan ogłoszonej epidemii COVID-19 (koronawirus), Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1) zmniejszenia ostatecznej wielkości dostawy, 2) minimalnej dostawy nowych pojemników typu MGB do zbiórki odpadów w ilości 60% wartości zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44613800-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty sporządzonej w oparciu o formularz oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ), należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone według Załącznika Nr 2 do SIWZ, 2) Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dla pojemników objętych przedmiotem zamówienia, 3) Dokument nadania znaku jakościowego dla pojemników objętych przedmiotem zamówienia tj.: - certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN/EN-840 i RAL GZ 951/1, lub - inny certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN/EN-840 i RAL GZ 951/1 , 4) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, sporządzone według Załącznika Nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach