Przetargi.pl
„Zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji instalacji zasilania i sterowania oświetleniem ekspozycyjnym w Zamku w Pieskowej Skale”

ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI ogłasza przetarg

 • Adres: 31-001 Kraków, Wawel 5
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI
  Wawel 5
  31-001 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 000276009
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji instalacji zasilania i sterowania oświetleniem ekspozycyjnym w Zamku w Pieskowej Skale”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji zasilania i sterowania oświetleniem ekspozycyjnym w Zamku w Pieskowej Skale, w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na ich użytkowanie lub innego dokumentu kończącego takie postępowanie.Adres obiektu:Zamek Pieskowa SkałaOddział Zamku Królewskiego na WaweluPieskowa Skała 532-045 Sułoszowawoj. małopolskie 2. Opis prac do wykonania:Wykonanie dokumentacji technicznej symulacji i aranżacji oświetlenia, wraz z koncepcją sterowania i scen świetlnych dla przestrzeni ekspozycyjnych. Zaprojektowanie modernizacji instalacji zasilania i sterowania oświetleniem ekspozycyjnym w Zamku w Pieskowej Skale na wystawach stałych pierwszego i drugiego piętra Zamku, oraz sal wystaw czasowych zlokalizowanych w piwnicy Zamku. Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych zasilających i sterowania. Dostawę, montaż urządzeń i osprzętu oświetleniowego przeznaczonego dla stałej ekspozycji pierwszego piętra Zamku na wystawie: ,,PRZEMIANY STYLOWE W DZIEJACH SZTUKI EUROPEJSKIEJ OD ŚREDNIOWIECZA PO DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE” - z wykonaniem niezbędnej dokumentacji technicznej w systemie realizacji zamówienia zaprojektuj – wybuduj.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej-PFU), który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści Specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz z zachowaniem najwyższej staranności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45315300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach