Przetargi.pl
Dostawa i wdrożenie sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina.

Gmina Stryszów ogłasza przetarg

 • Adres: 34-146 Stryszów, Stryszów 149
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stryszów
  Stryszów 149
  34-146 Stryszów, woj. małopolskie
  REGON: 072182108
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stryszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i wdrożenie sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i wdrożenie sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ - OPZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku określonego w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącego zdolnościtechnicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:1. W okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował minimum dwa zamówienia, w których elementem była dostawa sprzętu serwerowego (np.: serwer, macierz, NAS) oraz wdrożenie zaoferowanego sprzętu, o wartości nie mniejszej niż 20000 zł brutto (dwadzieścia tysięcy złotych) każde zamówienie.2. W okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował minimum dwa zamówienia, w których elementem była dostawa sprzętu komputerowego (np.: komputery lub laptopy) oraz wdrożenie zaoferowanego sprzętu, o wartości nie mniejszej niż 70 000 zł brutto (siedemdziesiąt tysięcy złotych) każde zamówienie.3. W okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował minimum dwa zamówienia, w których elementem była dostawa systemu backupu (min.: sprzęt i oprogramowanie) oraz wdrożenie zaoferowanego systemu, w projektach o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto (sto tysięcy złotych) każdezamówienie.4. Dysponuje lub będzie dysponował osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia w tym:4.1. Wdrożeniowiec – specjalista ds. wdrażania zaoferowanego systemu backupu. Osoba ta musi mieć doświadczenie we wdrażaniu zaoferowanego systemu backupu, potwierdzone udziałem w co najmniej 2 projektach o wartości min. 100 000,00 zł brutto (sto tysięcy złotych) każdy, w których elementem było wdrożenie zaoferowanego systemu backupu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach