Przetargi.pl
Dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół/ośrodków wraz z opieką w czasie przewozu w roku szkolnym 2022/2023 z terenu Gminy Olkusz

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ EDUKACJI W OLKUSZU ogłasza przetarg

 • Adres: 32-300 Olkusz, Rynek 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 32/626-01-69
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ EDUKACJI W OLKUSZU
  Rynek 1
  32-300 Olkusz, woj. małopolskie
  tel. 32/626-01-69
  REGON: 272780501
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.malopolska.pl/szedukacji

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół/ośrodków wraz z opieką w czasie przewozu w roku szkolnym 2022/2023 z terenu Gminy Olkusz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół/ośrodków wraz z opieką w czasie przewozu w roku szkolnym 2022/2023 z terenu Gminy Olkusz, z miejsca zamieszkania do:1. Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wolbromiu ul. Skalska 22 i z powrotem - 8 uczniów niepełnosprawnych: 2.Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Olkuszu, ul. Kosynierów 12 i z powrotem - 1 uczeń niepełnosprawny; 3. Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu ul. J. Kochanowskiego 2 i z powrotem - 24 uczniów niepełnosprawnych: 5. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej ul. Swobodna 59 – 2 uczniów niepełnosprawnych (w tym 1 na wózku Inwalidzkim)Od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2022/2023 do dniazakończenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2022/2023, do placówek nieferyjnychw dniach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych/letnich i innych dni dodatkowo wolnychod nauki, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023 oraz do placówek nieferyjnych w okresie prowadzenia zajęćdydaktyczno- opiekuńczych z wyłączeniem przerw pracy placówki w roku szkolnym 2022/2023.Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:a) Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada licencję lub zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa; Wykonawca spełni warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeśli będzie posiada aktualną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 50 000 zł.3. Zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum 2 usług przewożenia osób niepełnosprawnych w tym osób na wózkach inwalidzkich (a nie o podobnym charakterze) do szkół i ośrodków na kwotę brutto większa lub równą 150 000,00 zł każda,b) dysponuje osobami do opieki w czasie przewozu, przeszkolonymi w z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w ilości gwarantującej zapewnienie bezpieczeństwa i opieki przewożonym uczniom tzn. pomoc w przemieszczaniu się, pomoc pielęgnacyjną oraz pierwszą pomoc, co najmniej pięć osób oraz kierowcami posiadającymi uprawnienia określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawą o transporcie drogowym, w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, co najmniej pięć osób,c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym dopuszczonym do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym tj.: co najmniej 5 pojazdów o liczbie miejsc 9 osób łącznie z kierowca każdy, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych tj. z odpowiednim i aktualnym wpisem do dowodu rejestracyjnego o przeznaczeniu do przewozu osób niepełnosprawnych, sprawnym technicznie, wyposażonym w atestowany sprzęt zabezpieczający, umożliwiającymi transport wózków inwalidzkich, klimatyzację, norma emisji spalin dla każdego środka transportu min. EURO 4, specjalne oznakowanie pojazdu czyli umieszczeniu z przodu i z tyłu pojazdu informacji o osobach z niepełnosprawnością wewnątrz pojazdu, posiadające obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC i ubezpieczenie NW oraz aktualne badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu oraz odpowiedni i aktualny wpis w dowodzie rejestracyjnym tj. wpis o przystosowaniu do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach