Przetargi.pl
„Zakup i sukcesywna dostawa drutu stalowego do pras belujących na potrzeby Składowiska Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu”

SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, ul. Nadwiślańska 36
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Nadwiślańska 36
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  REGON: 072112556
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i sukcesywna dostawa drutu stalowego do pras belujących na potrzeby Składowiska Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest zakup i sukcesywna dostawa drutu stalowego do pras belujących na potrzeby Składowiska Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy w ilości szacunkowej do 18 ton. Za-mawiający gwarantuje dostawy na poziomie minimum 50% wskazanej ilości, tj. 9 ton.2. Drut będący przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeznaczony do belowania su-rowców wtórnych w dwóch rodzajach pras belujących, które są własnością Zamawiają-cego:1) MAC 106 producent Macpresse Europa S.R.L.2) AVOS 1410/-S/1411 producent Averman3. Wymagania techniczno-jakościowe przedmiotu zamówienia:1) ciągniony na zimno;2) wykonany ze stali niskowęglowej w gatunku: C4D lub SAE1006 lub S235JRG3) żarzony miękki,4) olejowany na całej powierzchni,5) przekrój Ø 3,4 mm,6) wytrzymałość na zrywanie w przedziale 360-420 mm²;7) normy związane: PN-EN 10025-1:2007, PN-EN 10025-2:2007, PN-EN ISO 16120-1:2017-07, PN-EN 10204:2006 (lub równoważnych), 8) przeznaczony do wiązania sprasowanych surowców wtórnych w specjalistycznych prasach belujących.4. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia będzie Składowisko Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim.5. Drut będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego, we wskazane przez niego miejsce, na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu, transportem Wykonawcy i na jego koszt, przy wykorzystaniu jego personelu. Rozładunek dostarczonego towaru jest obowiązkiem Zamawiającego i odbywa się przy użyciu jego sprzętu, pod nadzorem przedstawiciela Wykonawcy.6. Minimalna wielkość jednorazowej dostawy wynosić będzie od 1 Mg do 3 Mg.7. Każda dostawa realizowana będzie w terminie do 14 dni liczonych od dnia przesłania przez Zamawiającego zamówienia jednostkowego.8. Drut ma być dostarczany w dwóch asortymentach w zależności od potrzeb Zamawiającego:1) w kręgach o wymiarach: średnica zewnętrzna od 750-800 mm, średnica wewnętrzna 400-450 mm, ciężar 200-250 kg, w ilości do 6 ton,2) w pakietach o wymiarach: średnica zewnętrzna 320-330 mm, średnica wewnętrzna 200-210 mm, ciężar ok. 40 kg, w ilości do 12 ton,9. Na każdej z palet powinna znajdować się informacja / metka z wagą brutto oraz netto dostarczanego przedmiotu umowy.10. Kręgi powinny być zabezpieczone metodą zapewniającą ochronę przed warunkami atmosferycznymi i zabrudzeniem oraz zachowanie właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych w okresie co najmniej 6 m-cy,(folia termokurczliwa, stretch itp.- każda z rolek na obwodzie powinna być powiązana drutem / pospinane taśmami stalowymi w min. 3 miejscach).11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z każdą jednorazową dostawą, przed każ-dym rozładunkiem, komplet niezbędnych dokumentów, dotyczących przywiezionego drutu, zawierający świadectwo jakości, wskazujące co najmniej następujące parametry: gatunek stali, wytrzymałość na rozciąganie, średnicę i wydłużenie.12. Odbiór odbywać się będzie na podstawie wcześniejszej wymaganej awizacji terminu do-stawy (telefonicznie oraz poprzez wiadomość elektroniczną) na min. 24 godziny przed planowaną dostawą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44333000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną