Przetargi.pl
Budowa drogi dojazdowej do budynku B1 wraz z infrastrukturą sieci, budową parkingu oraz zabezpieczeniem skarp siatkami w ramach etapu 5 inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”,

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-059 Kraków, Reymonta 20
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 20 10 240
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
  Reymonta 20
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 20 10 240
  REGON: 361777097
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi dojazdowej do budynku B1 wraz z infrastrukturą sieci, budową parkingu oraz zabezpieczeniem skarp siatkami w ramach etapu 5 inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej do budynku B1 wraz z infrastrukturą sieci, budową parkingu oraz zabezpieczeniem skarp siatkami w ramach etapu 5 inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.57.22.UK.1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach stanowiących Załączniki do ZiS i w Załączniku A do ZiS oraz w projektowanych postanowieniach umownych.2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz ofertywraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, a następnie przesłać poprzez pocztę elektroniczną na adres Zamawiającego: przetargi@zzm.krakow.pl.3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w ZiS podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w ZiS.5. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w ZiS.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach