Przetargi.pl
Rewitalizacja rynku w Wojniczu – zamówienie powtórzone III

Gmina Wojnicz ogłasza przetarg

 • Adres: 32-830 Wojnicz, Rynek 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wojnicz
  Rynek 1
  32-830 Wojnicz, woj. małopolskie
  REGON: 851660973
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wojnicz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja rynku w Wojniczu – zamówienie powtórzone III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiot zamówienia stanowi: Rewitalizacja rynku w Wojniczu. 3.2. Zakres zamówienia obejmuje, w szczególności:1) Rozbiórka wiaty przystankowej wraz z kioskiem handlowym2) Dojścia, dojazdy, parkingi, chodniki3) Fontanny - prace budowlane4) Kwietniki murowane5) Instalacje sanitarne6) Mała architektura7) Zieleń8) Instalacje elektryczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 16.1. Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).16.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.16.3. Wadium wnosi się w następujących formach:16.3.1. pieniądzu,16.3.2. gwarancjach bankowych,16.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,16.3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836, 1572).16.4. Uwaga: Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego powinno zawierać następujące elementy:16.4.1. określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji przez cały okres związania ofertą;16.4.2. określenie kwoty poręczenia lub gwarancji;16.4.3. wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji;16.4.4. wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji;16.4.5. zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty pełnejkwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta,16.4.6. nieodwołalność poręczenia lub gwarancji,16.5. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:Nazwa banku: BSR Kraków o/WojniczNumer konta: 70 8589 0006 0010 0000 0202 0013powołując się na nazwę postępowania, nr sprawy oraz podając nazwę banku i numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium.16.6. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert lub wniosków) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (decyduje data uznania rachunku Zamawiającego).16.7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.16.8. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w kilku formach przy jednoczesnym spełnieniu powyższych obowiązków.16.9. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium określa PZP.16.10. Złożenie przez Wykonawcę wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 PZP powoduje, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 11.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:11.1.1. spełnia warunki dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku;11.1.2. spełnia warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunku;11.1.3. spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100);11.1.4. spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:11.1.4.1. dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:11.1.4.1.1. dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy i która posiada aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń w zakresie dróg oraz posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe – jako kierownik budowy.11.1.4.1.2. dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika robót i która posiada aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe – jako kierownik budowy lub kierownik robót.UWAGA!!! Osoba wskazana w pkt 11.1.4.1.1 tj. osoba pełniąca funkcję kierownika budowy, która posiada aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń w zakresie dróg albo osoba wskazana w pkt. 11.1.4.1.2 tj. osoba pełniąca funkcję kierownika robót, która posiada aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (minimalnie jedna z nich) musi spełniać wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.11.1.4.1.3. dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych i posiada aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiada minimum 3-letnie doświadczenie – jako kierownik budowy lub kierownik robót sanitarnych.11.1.4.1.4. dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych i posiada aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiada minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót elektrycznych.UWAGA do pkt 11.1.4.1: Zamawiający wymaga, aby te same osoby świadczyły później usługi objęte przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości zmiany tych osób na warunkach określonych w umowie.UWAGA do pkt 11.1.4.1: Zamawiający uzna za równoważne uprawnieniom wskazanym powyżej, uprawnienia tożsame wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub równoważne uprawnieniom do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie w/w, wydane w innym państwie przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.11.1.4.2. wykaże się doświadczeniem:w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie: wykonał, co najmniej dwa zadania polegającej na rewitalizacji/przebudowie/rozbudowie/budowie/remoncie/modernizacji placów wykonanych z płyt granitowych i/lub płyt rynku wykonanych z płyt granitowych i/lub ulic wykonanych z płyt granitowych na kwotę min. 1 500 000,00 zł brutto każde;UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączy podmiotowe środki dowodowe zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano podmiotowy środek dowodowy. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano podmiotowy środek dowodowy, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano podmiotowy środek dowodowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach