Przetargi.pl
Opracowanie analizy kierunkowej dla zadania pn.: „Modernizacja pętli autobusowej Nowy Bieżanów Południe”

Zarząd Dróg Miasta Krakowa ogłasza przetarg

 • Adres: 31-586 Kraków, Centralna 53
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
  Centralna 53
  31-586 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 357116163
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmk.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie analizy kierunkowej dla zadania pn.: „Modernizacja pętli autobusowej Nowy Bieżanów Południe”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na Opracowaniu analizy kierunkowej dla zadania dot. modernizacji pętli autobusowej Nowy Bieżanów Południe (zakres opracowania winien umożliwić prawidłowe dowiązanie do stanu istniejącego przedstawiający analizę kierunkową rozwiązań projektowych wraz z propozycją optymalnego wariantu z punktu widzenia istniejących uwarunkowań oraz potrzeb Zamawiającego o takim stopniu szczegółowości rozwiązań, aby rozwiązania geometryczne stanowiły docelowe rozwiązania sytuacyjne dla rozwiązań projektu budowlanego ze wskazaniem dalszej ścieżki inwestycyjnej, koniecznych decyzji administracyjnych do uzyskania na dalszych etapach inwestycji. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: Projektowanych Postanowień Umowy (PPU) stanowiących załącznik nr 2 do SWZ , Zakresu rzeczowego z załącznikami stanowiący załącznik nr 8 do SWZ oraz Warunków technicznych z załącznikami stanowiących załącznik nr 9 do SWZ. b) Wymagany okres gwarancji: Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone.c) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia.d) termin wykonania zamówienia 100 dni od dnia zawarcia umowye) Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem ofertyf) Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2269 z późn. zm.) Szczegółowy opis wymagań w tym zakresie zawiera SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresied) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:- Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedno opracowanie koncepcji wielobranżowej dla przebudowy/rozbudowy/budowy drogi lub linii tramwajowej wraz z pętlą autobusową/tramwajową lub jedną koncepcję wielobranżową dla pętli autobusowej/tramwajowej.- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do projektowania w specjalnościach:• inżynieryjno – drogowa• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych• Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznychZamawiający dopuszcza posiadanie w/w uprawnień do projektowania przez tę samą osobę w ramach różnych branż.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach