Przetargi.pl
Przedłużenie licencji Check Point dla klastra urządzeń firewall Check Point

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-510 Kraków, Rakowicka 27
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Rakowicka 27
  31-510 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 000001519
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedłużenie licencji Check Point dla klastra urządzeń firewall Check Point
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: przedłużenie licencji Check Point dla klastra urządzeń firewall Check Point wraz z zapewnieniem dostępu do aktualizacji oprogramowania oraz zapewnieniem wsparcia technicznego (supportu), dla klastra urządzeń firewall Check Point dla całego konta 0007906808. Szczegółowe wymagania zawiera opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72222300-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach