Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa"

Gmina Dąbrowa ogłasza przetarg

 • Adres: 49-120 Dąbrowa, ul. ks. prof. J. Sztonyka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 464 10 10, , fax. 0-77 464 10 10
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrowa
  ul. ks. prof. J. Sztonyka 56
  49-120 Dąbrowa, woj. opolskie
  tel. 0-77 464 10 10, , fax. 0-77 464 10 10
  REGON: 53141304700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadabrowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie zadanie pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczowie, gmina Dąbrowa", przy ul. Opolskiej nr działki 541/2, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) - dokument stanowiący załączniki do niniejszej Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie polega na wykonaniu m.in. następującego zakresu prac: 1)Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z uwzględnieniem przyszłego wyposażenia zgodnie z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU); 2)Wykonanie robót budowlanych w zakresie m.in.: roboty przygotowawcze (w tym wywiezienie i zagospodarowanie powstałych odpadów); utwardzenie terenu kostką betonową; ogrodzenie terenu PSZOK wraz z bramą przesuwną; podłączenie infrastruktury sieciowej (wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej); system odwodnienia placu (instalacja odciekowa bądź podłączenie do kanalizacji deszczowej, w zależności od uzyskanych warunków); zakup i podłączenie kranu i umywalki zewnętrznej dla użytkowników PSZOK. Uwagi do przedmiotu zamówienia: Inwestycja obejmuje budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca inwestycji zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, decyzji, pozwoleń, zezwoleń, mając na uwadze zamierzony cel i funkcje planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej Zadanie obejmuje dodatkowo: ubezpieczenie budowy na czas trwania realizacji zadania; opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego; opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ); sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysem powykonawczym; organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy; próby i odbiory z udziałem użytkownika, inwestora i wymaganych instytucji. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach