Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku

Opolskie Centrum Rehabilitacji sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 43 44 000 , fax. 77 43 44 004
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolskie Centrum Rehabilitacji sp. z o.o.
  ul. Wyzwolenia 11
  48-317 Korfantów, woj. opolskie
  tel. 77 43 44 000, fax. 77 43 44 004
  REGON: 65453000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ocr.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z podziałem na 15 pakietów (części 1.1 do 1.15), Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi,Maski do anestezji, Cewniki, Dreny, Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki, Różne urządzenia i produkty medyczne, Odzież medyczna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się z załącznikach od 1.1 do 1.15, o nazwie: „Formularz asortymentowo - cenowy”, odpowiednio do pakietu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: a) Oświadczenie, że oferowane towary posiadają wszystkie ważne atesty oraz dopuszczenia do obrotu na terytorium Polski – załącznik nr 6 b) Katalogi, ulotki – materiały informacyjne oferowanych produktów zawierające zdjęcia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z nazwą producenta, opisem, których pozycji formularza cenowego dotyczą – w języku polskim, w celu bezspornej identyfikacji wyrobu. c) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania próbek oferowanych produktów, jeśli dostarczone dokumenty nie będą w pełni potwierdzały wymagań opisanych przedmiotem zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach