Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Stęszewku gm. Pobiedziska

Gmina Pobiedziska ogłasza przetarg

 • Adres: 62-010 Pobiedziska, ul. Tadeusza Kościuszki 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8977100 , fax. 061 8977124
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pobiedziska
  ul. Tadeusza Kościuszki 4 4
  62-010 Pobiedziska, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8977100, fax. 061 8977124
  REGON: 00053044200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pobiedziska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Stęszewku gm. Pobiedziska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Stęszewku gm. Pobiedziska. w tym: a. Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dotyczącej remontu pomieszczeń, instalacji: elektrycznej, kanalizacyjnej, wody ciepłej i zimnej oraz instalacji wentylacyjnej, b. Wykonanie robót zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ. Ponadto Wykonawca dla niniejszego zamówienia zobowiązany jest uwzględnić w proponowanej przez siebie cenie następujące elementy: a) Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, b) Oodszkodowanie za wyrządzone szkody dla osób fizycznych i prawnych, c) koszty organizacji placu budowy, w tym dostawy potrzebnych mediów na potrzeby prowadzenia prac, po uzyskaniu wcześniej warunków ich dostawy od użytkowników sieci, d) bieżące usuwanie na swój koszt wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów i innych nieczystości stałych, e) inne roboty w ramach ryzyka wykonawcy oraz wszelkie uzgodnienia, badania, dokumenty, potrzebne do odbioru. Zamawiający uznaje, że każdy wykonawca przeanalizuje zakres robót do wykonania wynikający z programu funkcjonalno użytkowego i z własnego doświadczenia co uwzględni w proponowanej przez siebie cenie. f) Poniesienie kosztów wyłączeń i włączeń dotyczących sieci, koordynacja robót będących w kompetencji Zakładu Komunalnego, Zakładu Energetycznego, Zakładu Gazowniczego. g) Dokonanie uzgodnień, uzyskania wszelkich wymaganych opinii i decyzji niezbędnych do wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytku. h) Odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym zabezpieczenia i organizacji robót. i) Zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, j) Prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż. k) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, l) Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego. m) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz przekazania go Zamawiającemu w dniu ostatecznego odbioru, n) Użycie do wykonania zamówienia materiałów I gatunku i posiadających świadectwa bezpieczeństwa, atesty, gwarancje i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie w standardzie nie gorszym niż określone w projekcie budowlano wykonawczym oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót. 3. Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego , przygotowanego przez Wykonawcę projektu robót oraz kosztorysu. 4. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być nowe i posiadać gwarancję jakości min. 60 miesięcy. Dostarczone materiały produkty powinny posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie polskimi przepisami dopuszczenia do stosowania (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.) oraz gwarancje uzyskane od producenta. Powyższe dokumenty należy na żądanie inspektora nadzoru lub Zamawiającego przedstawić przed wbudowaniem materiałów produktów oraz przekazać Zamawiającemu przy odbiorze końcowym. W/w materiały winny spełniać postanowienia ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713212006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 80 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2.500,00 zł 2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający rozumie przez termin wniesienia wadium, datę i godzinę zaksięgowania pieniędzy na koncie Zamawiającego. Czynność ta musi nastąpić przed terminem składania ofert. 3. Wadium wniesione w formach określonych przez art. 45 ust. 6 ustawy pzp, za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, należy załączyć do oferty w osobnej kopercie lub złożyć w sekretariacie przed terminem wyznaczonym na składanie ofert. 4. Wadium może być wniesione w formach określonych przez art. 45 ust. 6 ustawy PZP. 5. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO BP SA Poznań - 13 1020 4027 0000 1302 1108 0068 z dopiskiem nazwy procedury 6. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pobiedziska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach