Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie remontu PdOZ w KMP w Chełmie

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5354606 , fax. 081 5354313
 • Data zamieszczenia: 2012-08-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
  ul. Narutowicza 73 73
  20-019 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5354606, fax. 081 5354313
  REGON: 43068905200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kwp.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie remontu PdOZ w KMP w Chełmie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie remontu PdOZ w KMP w Chełmie. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje do zorganizowania i przeprowadzenia wszelkich działań i robót budowlanych wymaganych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia w organie administracji architektoniczno - budowlanej, pełnienia nadzoru autorskiego oraz zorganizowania i przeprowadzenia wszelkich działań i robót budowlanych wymaganych dla realizacji umowy, jak również uzyskania określonych w PFU dokumentów, a w szczególności: opinii, opracowań, uzgodnień, pozwoleń, wypisów oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczych, instrukcji użytkowania i ochrony p.poż. Przedmiot zamówienia, szczegółowo opisany został w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (załącznik do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712500005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający będzie wymagał wniesienia wadium w wysokości - 3.000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych 00/100. 2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu - przelew na konto Zamawiającego NBP O/Okręgowy Lublin nr 72 1010 1339 0004 6213 9120 0000 (decyduje data wpływu na konto Zamawiającego); - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Oferta, która będzie zabezpieczona inną formą wadium zostanie uznana przez Zamawiającego za nieważną. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Termin wniesienia wadium - do godz. 10:30 dnia 07.09.2012 r. 6. Zamawiający będzie stosował zasady zwrotu oraz utraty wadium określone w art. 46 ustawy. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt. 2 (z wyłączeniem formy pieniężnej) należy złożyć w oryginale w Wydziale Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ul. Narutowicza 73 - pokój nr 147 - (w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7: 30 do 15:30), natomiast kserokopię przedmiotowego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kwp.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach