Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie portalu Powiatu Słubickiego oraz wykonanie aplikacji internetowej do udostępniania i rejestracji materiałów i plików na potrzeby Powiatu Słubickiego w ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”

Powiat Słubicki-Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 69100 Słubice, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 7592019, 7592010 , fax. 0-95 7592011
 • Data zamieszczenia: 2018-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Słubicki-Starostwo Powiatowe
  ul. Piłsudskiego 20
  69100 Słubice, woj. lubuskie
  tel. 0-95 7592019, 7592010, fax. 0-95 7592011
  REGON: 21046695400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatslubicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie portalu Powiatu Słubickiego oraz wykonanie aplikacji internetowej do udostępniania i rejestracji materiałów i plików na potrzeby Powiatu Słubickiego w ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie portalu Powiatu Słubickiego oraz wykonanie aplikacji internetowej do udostępniania i rejestracji materiałów i plików na potrzeby Powiatu Słubickiego w ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: 1) Część I – zaprojektowanie i wykonanie portalu Powiatu Słubickiego 2) Część II – wykonanie aplikacji internetowej do udostępniania i rejestracji materiałów i plików na potrzeby Powiatu Słubickiego Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na jedną lub dwie części (Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawarte zostały w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą Oświadczenia Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru jak w załączniku Nr 1 do SIWZ. 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli nie wynika ono z innych przedłożonych dokumentów,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach