Przetargi.pl
„Remont linii kablowej do budynku ABC Szpitala przy ul. Chałubińskiego 7 w Nowej Soli”

WS SPZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, Chałubińskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. (68)3882285 , fax. (68)3871281
 • Data zamieszczenia: 2018-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WS SPZOZ
  Chałubińskiego 7
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. (68)3882285, fax. (68)3871281
  REGON: 970774733
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip1.szpital-nowasol.pl/zamowienia _publiczne/11status/rodzaj/wzp/zwr/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont linii kablowej do budynku ABC Szpitala przy ul. Chałubińskiego 7 w Nowej Soli”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem opracowania jest „Remont linii kablowej do budynku ABC Szpitala przy ul. Chałubińskiego 7 w Nowej Soli” 2. Zamawiający wymaga, aby na roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem, Wykonawca udzielił min. 12 miesięcznego okresu gwarancji. 3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej obejmujące: - wymiane linii kablowej 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w dokumentacji, na którą składa się: 1) Projekt Wykonawczy opis - załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych- załącznik Nr 2 do SIWZ 3) Przedmiar robót, stanowiący załącznik Nr 3 do SIWZ, 4) Rysunki do projektu wykonawczego –załącznik nr 4 do SIWZ 5. Przedmiot zamówienia musi być wykonywany zgodnie z załączonymi do niniejszej Specyfikacji: Projektem Wykonawczym i Przedmiarem Robót. 6. Zamawiający informuje, że roboty objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zgodnie z zapisami treści rozdziału XVIII SIWZ . Wadium w kwocie 6 000 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” – zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ. 2) Kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną . 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ ( jeśli dotyczy). 4) Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ ( jeśli dotyczy). 5) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach