Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie boiska otwartego do koszykówki przy ul. Grota Roweckiego/Lubiejewskiej w Ostrowi Mazowieckiej

Miasto Ostrów Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 296 795 433 , fax. 296 795 470
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ostrów Mazowiecka
  ul. 3-go Maja 66
  07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 296 795 433, fax. 296 795 470
  REGON: 55066786000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.ostrowmaz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie boiska otwartego do koszykówki przy ul. Grota Roweckiego/Lubiejewskiej w Ostrowi Mazowieckiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” boiska otwartego do koszykówki przy ul. Grota Roweckiego/Lubiejewskiej w Ostrowi Mazowieckiej: 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Etap I – wykonanie: a) dokumentacji (planów, rysunków, opisów lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania) i dokonanie na jej podstawie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (gdy będzie to wymagane przepisami prawa) albo b) projektu budowlano-wykonawczego pełnobranżowego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (gdy będzie to wymagane przepisami prawa) oraz: specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysu wykonania prac budowlanych i innych opracowań niezbędnych do uzyskania rezultatu umowy (zwanych dalej „Dokumentacją projektową”) wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień lub pozwoleń. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 2) Etap II – kompleksowe wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji boiska otwartego do koszykówki przy ul. Grota Roweckiego/Lubiejewskiej w Ostrowi Mazowieckiej, zgodnie z: uzgodnioną i zatwierdzoną Dokumentacją projektową. Zakres prac w ramach II Etapu obejmuje również: a) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót, b) sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 3. Ogólny opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” polegających na realizacji boiska otwartego do koszykówki przy ul. Grota Roweckiego/Lubiejewskiej. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1) wykonanie Dokumentacji projektowej, 2) wykonanie płyty boiska - warstwy: pospółka, warstwa filtracyjna, kruszywo, warstwa wyrównawcza, podbudowa, warstwa wierzchnia-polipropylenowa, 3) zakup zestawu do koszykówki, zakup i montaż piłkochwytów (wokół boiska), pomalowanie linii boiskowych, 4) wykonanie nowych chodników/dojść z kostki betonowej jako dostęp do obiektu, 5) zagospodarowanie terenu zielenią (wokół boiska) oraz zakup i umieszczenie elementów małej architektury takie jak: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, 6) wykonanie nowej instalacji oświetlenia terenu, 7) odwodnienie terenu. Szczegółowy opis zamówienia określony został w programie funkcjonalno-użytkowym. 4. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, wymaganiami określonymi w SIWZ i w umowie oraz przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności: ustawą Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), aktami wykonawczymi do ww. ustawy, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją projektową, skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych lub decyzją o pozwoleniu na budowę, obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 6. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zagospodarować, zabezpieczyć i oznakować teren budowy oraz utrzymywać w odpowiednim stanie do zakończenia budowy i odbioru ostatecznego robót. 7. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca winien zaopatrzyć się w aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową terenu i zapoznać się z lokalizacją urządzeń podziemnych istniejących na dzień rozpoczynania robót przygotowawczych i budowlanych. Wszelkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem właściciela urządzeń. Wszystkie roboty budowlane w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem: a) kierownika budowy posiadającego wymagane uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowanej do kierowania budową, b) kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, - wpisanych do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (lub równoważnej), posiadających aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 8. Zamawiający wymaga stałej obecności na budowie kierownika budowy, w czasie wykonywania robót budowlanych. 9. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach (dokumentację powykonawczą budowy, pomiary geodezyjne powykonawcze, dokumenty wyrobów). 10. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż wartość kontraktu brutto. 11. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi fakturą końcową (po wykonaniu całości prac projektowych i budowlanych zgodnie z umową) na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez nadzór obu stron. 12. Nazwy własne materiałów, produktów, urządzeń, usług, lub złączników służą wyłącznie do podania minimalnych wymagań i parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia ich innymi równoważnymi produktami, materiałami, urządzeniami, usługami, systemami lub procesami o cechach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych odpowiadającym cechom technicznym, jakościowym funkcjonalnym lub lepszym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (trzy tysiące złotych). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2020-04-10 do godz. 12:00
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 2. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p) 3. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach