Przetargi.pl
Wykonanie prac remontowo-budowlanych w siedzibie Regionu Opolskiego BGK wOpolu, ul. Żeromskiego 1

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 599 80 48, , fax. +48 22 596 59 05
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bank Gospodarstwa Krajowego
  Al. Jerozolimskie 7
  00-955 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 599 80 48, , fax. +48 22 596 59 05
  REGON: 000017319
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bgk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac remontowo-budowlanych w siedzibie Regionu Opolskiego BGK wOpolu, ul. Żeromskiego 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac remontowo Budowlanych w Siedzibie Regionu Opolskiego BGK, Opole Ul. Żeromskiego 1. Szczegóły w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych i 00/100). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. co najmniej przez 30 dni począwszy od dnia składania ofert. Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert o godz. 11:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego nr konta 62 1130 0007 0000 0000 1390 0619 z dopiskiem: „wadium w postępowaniu DZZK/27/DLA/2020” 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem niepieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie: 1) w przypadku wadium w formie pieniężnej – data i godzina zaksięgowania wpływu środków na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie dowodu wpłaty zaleca się dołączyć do oferty; 2) w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Dokument należy przekazać w następujący sposób: kserokopię należy dołączyć do oferty, dokumenty oryginalne dostarczyć w odrębnym opakowaniu wraz z ofertą, albo złożyć w formie oryginału elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta (osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta), za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach