Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia medycznego w podziale na pakiety.

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-091 Warszawa, Żwirki i Wigury
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225720366, 225720373 , fax. 225720363
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  Żwirki i Wigury 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225720366, 225720373, fax. 225720363
  REGON: 00028891700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dzp.wum.edu.pl/ lub https://wum.ezamawiajacy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia medycznego w podziale na pakiety.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami: Pakiet 1: Dostawa łóżka porodowego; Pakiet 2: Dostawa wirówki; Pakiet 3: Dostawa rotora wychylny do wirówki; Pakiet 4: Dostawa termocyklera z gradientem; Pakiet 5: Dostawa urządzenia do automatycznej dezynfekcji; Pakiet 6: Dostawa lodówko-zamrażarki; Pakiet 7: Dostawa naczynia do przechowywania suchego lodu; Pakiet 8: Dostawa wirówki z chłodzeniem i wyposażeniem; Pakiet 9: Dostawa komory laminarnej z mikroskopem stereoskopowym; Pakiet 10: Dostawa dermatoskopu. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych Pakietów został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1-2.10 do SIWZ. 3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 3.1.dostawa przedmiotu zamówienia do: Pakiet 1: Centrum Symulacji Medycznej, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindley’a 4, 02-005 Warszawa, pawilon 11, piętro 1. Pakiet 2: CEPT, ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa Pakiet 3: Katedra i Zakład Biochemii, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa Pakiet 4: Zakład Biologii Medycznej, ul. Litewska 14/16, 00-575 Warszawa Pakiet 5: Zwierzętarnia Zakładu Immunologii, Budynek CEPT, ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa Pakiet 6: Zakład Immunologii, ul. Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa Pakiet 7: Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek, ul. Chałbińskiego 5, 02-004 Warszawa Pakiet 8: CEPT, ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, 1 piętro, FK19s, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej. Pakiet 9: Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii WUM, ul. Banacha 1B, 02-097 Warszawa Pakiet 10: Klinika Dermatologiczna, ul. Koszykowa 82A, 02-008 Warszawa 3.2. instalacja – rozumiana jako rozpakowanie, montaż sprzętu; 3.3. podłączenie do mediów oraz uruchomienie sprzętu i sprawdzenie poprawności jego działania (dotyczy Pakietów: 1-10); 3.4. przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi; 3.5. wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy; 3.6. przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, potwierdzone Protokołem odbioru, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik do Wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach