Przetargi.pl
Zaprojektowanie i budowa sieci studni odgazowania poziomego w ramach rozbudowy instalacji odzysku gazu wysypiskowego na eksploatowanej części II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu

Zakład Komunalny ogłasza przetarg

 • Adres: 45-574 Opole, ul. Podmiejska 69
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4562569 w. 25 , fax. 0-77 4563258
 • Data zamieszczenia: 2013-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Komunalny
  ul. Podmiejska 69 69
  45-574 Opole, woj. opolskie
  tel. 0-77 4562569 w. 25, fax. 0-77 4563258
  REGON: 53112480500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o. posiadająca 100% udziałów JST

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i budowa sieci studni odgazowania poziomego w ramach rozbudowy instalacji odzysku gazu wysypiskowego na eksploatowanej części II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia 1.Opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie według niej robót budowlanych obejmujących sieć studni odgazowania poziomego wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji odzysku gazu wysypiskowego na eksploatowanej części II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu w zakresie opisanym w Umowie i według załączonego do SIWZ programu funkcjonalno-użytkowego. 2. Rozruch techniczny kompletnej instalacji. 3. Przeszkolenie Zamawiającego w zakresie obsługi wybudowanej instalacji. 4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi instalacji. 5. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia. Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach Podział zadania na Etapy I i II nie oznacza podzielenia na części, umożliwiającego złożenie osobnych ofert. Etap I obejmuje: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja musi opisywać cały zakres robót, niezbędnych do prawidłowego działania instalacji. Etap II obejmuje: a)wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej po jej zatwierdzeniu przez Zamawiającego, w tym: - prace przygotowawcze do budowy (organizacja zaplecza budowy, prace geodezyjne); -ułożenie w wykonanych wykopach rurociągów ssących na zagęszczonej podsypce piaskowej i wykonanie osypki piaskowej rurociągów; -ułożenie w wykonanych wykopach co najmniej 500 mb studni odgazowania poziomego na podsypce ze żwiru płukanego i wykonanie osypki żwirowej; -wpięcie ułożonych rurociągów ssących do istniejącej instalacji odzysku gazu wysypiskowego; -zasypanie wykopów materiałem pochodzącym z wykopów; -zabezpieczenie instalacji odgazowania przed migracją gazu do atmosfery i infiltracją powietrza atmosferycznego do instalacji poprzez okrycie tras przebiegu wybudowanych studni poziomych materiałem mineralnym z wymaganym zagęszczeniem; -zainstalowanie odwadniaczy i rurociągów odprowadzających skropliny z nowo wybudowanych elementów instalacji (jeżeli będzie konieczne); -likwidacja zaplecza budowy i uporządkowanie placu budowy; b)rozruch techniczny nowo wybudowanej instalacji; c)przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na elektronicznym nośniku danych). Do przedmiotu zamówienia, przed datą odbioru robót, Wykonawca dołączy następujące dokumenty sporządzone w języku polskim: instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, dokumentację powykonawczą (w tym dokumentację geodezyjną, certyfikaty CE, atesty i aprobaty techniczne dotyczące użytych materiałów). d)przeszkolenie co najmniej 2 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wybudowanej instalacji; e)przekazanie Zamawiającemu wybudowanej instalacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy oraz SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zaklad-komunalny.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach