Przetargi.pl
BIORÓŻNORODNOŚĆ OPOLSZCZYZNY - SKARBEM DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO - projekt działań na rzecz ochrony bioróżnorodności opolskich wsi, na przykładzie działań mających na celu poprawę jakości życia i jakości środowiska w pobliżu rezerwatu przyrody Staw Nowokuźnicki - odbudowa rowu opaskowego wraz z częściowym zabiciem ścianki szczelnej oraz modernizacja ścieżki edukacyjnej na terenie rezerwatu Staw Nowokuźnicki - etap I

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 45-061 Opole, ul. Katowicka 55
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (077) 442-57-42 , fax. (077) 442-57-42, 4425726
 • Data zamieszczenia: 2015-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Katowicka 55 55
  45-061 Opole, woj. opolskie
  tel. (077) 442-57-42, fax. (077) 442-57-42, 4425726
  REGON: 00010051785953
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BIORÓŻNORODNOŚĆ OPOLSZCZYZNY - SKARBEM DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO - projekt działań na rzecz ochrony bioróżnorodności opolskich wsi, na przykładzie działań mających na celu poprawę jakości życia i jakości środowiska w pobliżu rezerwatu przyrody Staw Nowokuźnicki - odbudowa rowu opaskowego wraz z częściowym zabiciem ścianki szczelnej oraz modernizacja ścieżki edukacyjnej na terenie rezerwatu Staw Nowokuźnicki - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą BIORÓŻNORODNOŚĆ OPOLSZCZYZNY - SKARBEM DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO - projekt działań na rzecz ochrony bioróżnorodności opolskich wsi, na przykładzie działań mających na celu poprawę jakości życia i jakości środowiska w pobliżu rezerwatu przyrody Staw Nowokuźnicki - odbudowa rowu opaskowego wraz z częściowym zabiciem ścianki szczelnej oraz modernizacja ścieżki edukacyjnej na terenie rezerwatu Staw Nowokuźnicki - etap I w formule zaprojektuj i wybuduj. W zakres zadania wchodzi: zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych. w następującym zakresie: I ETAP - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Etap kończy się zatwierdzeniem przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Dokumentacja zawierać powinna opracowania branży: melioracyjnej/hydrotechnicznej (budowa rowu otwartego, w części zarurowanego, przesłona przeciwfiltracyjna w formie ścianki szczelnej z PCV) drogowej (rozbiórka nawierzchni jezdni na odcinku objętym robotami oraz jej odtworzenie po zakończeniu robót) telekomunikacyjnej (ewentualne przesunięcie słupów telekomunikacyjnych) UWAGA: Wartość dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 5 procent wartości zadania. Harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający wycenę prac projektowych nie uwzględniający wskazanego obostrzenia nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego. II ETAP - ROBOTY BUDOWLANE W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac mających na celu uregulowanie stosunków wodnych na terenach przylegających do Stawu Nowokuźnickiego, ograniczając przedostawanie się zanieczyszczonej wody z pól do zbiornika wodnego oraz wyeliminowanie niekontrolowanych i niepożądanych przesiąków ze stawu. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2. ROBOTY BUDOWLANE 3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I PORZĄDKOWE Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Dokładne dane dotyczące zadania zawarto w części III siwz. Dodatkowo do obowiązków wykonawcy należeć będzie: 1. Zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji przez uprawnionego geodetę w trakcie realizacji robót na zadaniu inwestycyjnym oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych z przekazaniem do zasobów geodezyjnych właściwego Starostwa Powiatowego przed odbiorem końcowym zadania inwestycyjnego oraz dostarczenie Zamawiającemu powykonawczej dokumentacji geodezyjnej zgodnej z wymogami obowiązującego prawa polskiego, 2. Zapewnienie nadzorów ornitologicznego i botanicznego przez uprawnione osoby, 3. Ujęcie w kosztach ogólnych zadania ewentualnych opłat koniecznych do uzyskania decyzji administracyjnych (np. decyzji dotyczących wycinki drzew). UWAGI: Wykonawcy przed sporządzeniem ofert powinni zapoznać się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz dokonać oględzin miejsca wykonania zamówienia, aby uwzględnić jego specyfikę w cenie swojej oferty. Jeśli w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym Część III SIWZ, użyte zostały nazwy firm/systemów dostępnych na rynku. W myśl przepisów u.p.z.p Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zapis ten należy rozumieć tak, iż w każdym miejscu w SIWZ, w którym użyto nazw własnych, dodaje się sformułowanie lub równoważny. Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w niniejszej SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. W przypadku działek będących w zarządzie WZMiUW w Opolu (działek należących do Skarbu Państwa) drzewo z wycinki zostanie zeskładowane w miejscu wyznaczonym przez WZMiUW w Opolu; z pozostałych działek Wykonawca będzie miał obowiązek przekazać drzewo z wycinki właścicielom tych działek. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach zniszczonych w trakcie prowadzenia robót. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody władającym terenem bez zbędnej zwłoki, bądź przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na terenie budowy, jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków jego działań. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca. Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz odpadów, oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania robót objętych zamówieniem. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu objętego inwestycją. Wykonawca podejmie konieczne kroki dla utrzymania sprzętu Wykonawcy oraz personelu Wykonawcy na terenie Terenu Budowy i tych obszarów dodatkowych, z dala od terenów sąsiednich. W trakcie wykonywania robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód i będzie składował lub pozbywał się wszelkiego zbędnego Sprzętu Wykonawcy i nadwyżek materiałów. Wykonawca będzie usuwał z terenu budowy wszelkie szczątki, odpadki oraz elementy infrastruktury tymczasowej, które nie są już potrzebne. Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem i w uzgodnieniu z Zamawiającym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robót do stanu pierwotnego Wykonawca będzie prowadził szczegółową dokumentację fotograficzną obejmującą stan Terenu Budowy przed rozpoczęciem robót oraz po ich zakończeniu. Prowadzoną dokumentację fotograficzną Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Zamawiającym. Dziennik Budowy (jeśli dotyczy) zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego będzie przechowywany na Terenie Budowy, a Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim prawem budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim prawem budowlanym. Wykonawca zapewni, że robotami będą kierowały osoby posiadające aktualne uprawnienia budowlane, wymagane przez prawo budowlane dla poszczególnych specjalności i wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz będące członkami właściwej izby samorządu zawodowego we wszystkich specjalnościach wynikających z dokumentacji techniczno-projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ. Roboty objęte są gwarancją wykonawcy i rękojmią za wady zgodnie z postanowieniami umowy. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, określonej w protokole odbioru końcowego. Okres gwarancji wykonawcy i rękojmi dla niniejszego zadania wynosi nie mniej, niż 5 lat. Gwarancja i rękojmia, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu przez Wykonawcę części robót wynosi nie mniej, niż 5 lat. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego - np. energetyczne linie napowietrzne, oraz inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia robót, jak również uzgodnić terminy, technologię i ewentualny nadzór nad prowadzonymi robotami. Wykonawca we własnym zakresie uzyska uzgodnienia z właścicielami lub posiadaczami terenów dla ich czasowego zajęcia na potrzeby prowadzenia robót oraz uwzględni w wartości oferty wszystkie koszty jakie poniesie z tego tytułu. Wykonawca przedłoży po zakończeniu robót protokół o nie uszkodzeniu instalacji obcych spisany z przedstawicielem właściciela instalacji. Odbiór końcowy zadania nastąpi po dokonaniu zgłoszenia zakończenia robót oraz po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wykonanej w formie Operatu Kolaudacyjnego. Operat Kolaudacyjny oznacza zbiór dokumentów budowy przygotowanych przez Wykonawcę, w szczególności: dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14 oraz art. 57 Prawa Budowlanego, dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki badań, pomiarów i prób potwierdzających jakość wykonanych robót łącznie z zatwierdzoną w starostwie kopią mapy zasadniczej z naniesionym obiektem wytworzonym w ramach zrealizowanego zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 15 000 zł 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być bezwarunkowa oraz winna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3. kwotę gwarancji, 4. termin ważności gwarancji 5. zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 6. zawierające oświadczenie, iż: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. lub, że: - Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; a) Postanowienia pkt 12.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 12.2.1)b) i 12.2.1)e). 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Bank Polskiej Spółdzielczości 68 1930 1028 2010 0002 7704 0002 Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem 2) Wadium wnoszone w dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, ul. Katowicka 55 pok. nr 15 - oryginał, ponadto Wykonawca dołączy kopię wadium do oferty i połączy ją z ofertą w sposób trwały. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym, do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w ustawie Pzp. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach wskazanych w ustawie Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wzmiuw.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach