Przetargi.pl
SZTUCZNE LODOWISKO TOROPOL - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDYNKU ZAPLECZA - II ETAP

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 45-083 Opole, ul. Barlickiego 13
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4543266 , fax. 77 4539161
 • Data zamieszczenia: 2015-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Barlickiego 13 13
  45-083 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4543266, fax. 77 4539161
  REGON: 00082887400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SZTUCZNE LODOWISKO TOROPOL - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDYNKU ZAPLECZA - II ETAP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy z przebudową i nadbudową istniejącego obiektu administracyjno-hotelowego, zlokalizowanego na terenie obiektu SL Toropol w Opolu. Dokumentacja ma na celu określenie obecnego stanu technicznego obiektu oraz jego infrastruktury - istniejących instalacji, a następnie jednoznacznie określić i wskazać zakres robót budowlanych dla projektowanej przebudowy budynku z jednoczesną jego nadbudową. OGÓLNE INFORMACJE O OBIEKCIE: Charakter obiektu - użyteczności publicznej Aktualna funkcja - administracyjno-hotelowa Powierzchnia zabudowy (PZ) - 750,00 m2 Powierzchnia użytkowa (PU) - 2 448,20 m2 Zamawiający przewidział w przedmiotowym postępowaniu prawo opcji i określa wykonanie ETAPU 1, 2 i 3 jako minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany. W zależności od zapotrzebowania Zamawiający będzie zlecał dwa kolejne etapy. Realizacja każdego kolejnego etapu, wymagać będzie zatwierdzenia przez Zamawiającego dotychczas wytworzonej dokumentacji i wyrażenia pisemnej zgody na realizację kolejnego etapu. Przedmiotowe zadanie będzie wykonywane:ETAP 1 -Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu wraz z jego istniejącą infrastrukturą techniczną,ETAP 2-Szczegółowa inwentaryzacja obiektu,ETAP 3-Opracowanie koncepcji oraz ekspertyzy technicznej wpływu planowanej rozbudowy z przebudową i nadbudową na konstrukcję istniejącego obiektu,ETAP 4-Opracowanie wniosków i złożenie ich celem uzyskania warunków technicznych od poszczególnych gestorów sieci oraz innych niezbędnych do realizacji zadania,ETAP 5- Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej w zakresie projektu budowlanego oraz wykonawczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda, aby każda oferta była zabezpieczona wadium na kwotę 4.000,00 PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji III etapu zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach