Przetargi.pl
Zapewnienie schronienia i posiłku dla podopiecznych w schronisku dla bezdomnych kobiet w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022r., zgodnie z art. 48a ustawy o pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, ul. gen. Wł. Sikorskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 767 276 500 , fax. 767 276 501
 • Data zamieszczenia: 2022-01-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. gen. Wł. Sikorskiego 4
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 767 276 500, fax. 767 276 501
  REGON: 40435900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mops.glogow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapewnienie schronienia i posiłku dla podopiecznych w schronisku dla bezdomnych kobiet w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022r., zgodnie z art. 48a ustawy o pomocy społecznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia dla 2 bezdomnych kobiet w schronisku zwykłym i dla 3 bezdomnych kobiet w schronisku z usługami opiekuńczymi (częściowo niezdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce), wraz z wyżywieniem oraz zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych, a także prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie i wzmocnienie aktywności i samodzielności, przywracanie do życia w środowisku lokalnym oraz usamodzielnienie osób bezdomnych. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia osobom bezdomnym, skierowanym przez Zamawiającego do schroniska, usług o standardzie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r., poz. 896), z zastrzeżeniem okresu przejściowego z art. 4 i 5 ustawy z dnia 8 lutego 2018r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 700, z 2020r., poz. 875). Podstawą udzielenia świadczenia, o którym mowa będzie skierowanie wydane przez pracownika MOPS w Głogowie, określające dane podopiecznego oraz termin i miejsce realizacji, jak również indywidualna decyzja administracyjna przyznająca pomoc w formie udzielenia schronienia, wydana przez osobę upoważnioną. Skierowanie będzie przekazywane elektronicznie w formie skanu na adres poczty elektronicznej: schroniskozukowice@caritas.pl, a następnie przesyłką pocztową lub dostarczane osobiście. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone niezwłocznie przez pracownika MOPS w Głogowie kopią decyzji administracyjnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85311000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach