Przetargi.pl
Zapewnienie promocji i informacji projektu „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego”.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ogłasza przetarg

 • Adres: 00844 Warszawa, ul. Grzybowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (22) 37 20 210 , fax. (22) 37 20 290
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
  ul. Grzybowska
  00844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 37 20 210, fax. (22) 37 20 290
  REGON: 14059399700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapewnienie promocji i informacji projektu „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa obejmuje przeprowadzenie działań z zakresu promocji i informacji o projekcie. Etapy realizacji zamówienia : Zakładka na stronie internetowej; Przygotowanie bannerów internetowych, przekierowujących do zakładki na stronie internetowej; Przygotowanie ulotki informacyjnej na temat projektu „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego”; Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i dystrybucja plakatu informacyjnego; Działania Public Relations.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. m.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP 30 1010 1010 0033 8813 9120 0000. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium – przetarg nieograniczony: Zapewnienie promocji i informacji projektu „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego” Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna, należy złożyć w oryginale jako odrębny załącznik do oferty, umożliwiający łatwe oddzielenie od pozostałych dokumentów ofertowych. Do oferty powinna być dołączona kopia tego dokumentu. 8.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 8.4. Niewniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 8.5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.10. 8.6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8.10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) przyczynił się do sytuacji gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach