Przetargi.pl
Usługa załadunku, odbioru , transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z terenów kompleksów wojskowych administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063

Jednostka Wojskowa Nr 2063 ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, Stefana Banacha
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 824 121 , fax. 261 824 108
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 2063
  Stefana Banacha 2
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 824 121, fax. 261 824 108
  REGON: 010210333
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa załadunku, odbioru , transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z terenów kompleksów wojskowych administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi załadunku, odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z terenów kompleksów wojskowych administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100. 2.Wadium wnieść należy przed terminem składania ofert nie później niż do godziny 8:45, dnia 22.12.2017 roku. 3.Wadium może być wnoszone w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy NBP Oddział Okręgowy Warszawa 44-10101010-0059-8813-9120-0000 z dopiskiem „Wadium na usługę załadunku, odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z terenów kompleksów wojskowych administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063 - Nr sprawy 058/17. 4.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego przy ul. Nowowiejskiej 26B w Warszawie, w pokoju nr 4 w godz. 1100-1400. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 5.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 6.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium (ust. 6), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwrot następuje wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, ustawy Pzp., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11.Zatrzymuje się wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga przedłożenia aktualnego zezwolenia właściwego organu administracyjnego na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami dla rodzajów (kodów) poszczególnych odpadów stosownie do części zamówienia na którą złożono ofertę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z poźn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach